Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" (P71)

Kierownik/Dyrektor

Marzenna Bolińska
ul. Galla Anonima 13, 60-547 Poznań
tel/fax 61 847-24-69; tel./fax-administracja 618470936
godziny urzędowania: Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301612492
p71@poznan.interklasa.pl
podtopola.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P71Poznan/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

28 osób zatrudnionych na umowę o pracę

Kompetencje i zadania

1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Statut Przedszkola
  • Regulamin Pracy
  • Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wew. uregulowaniami
  • Regulamin działalności Rady Rodziców
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin określający zasady i kryteria przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Polityka rachunkowości

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2022

1) Wydatki ogółem  2 234 009,00

2) Wydatki osobowe 1 682 501,00

3) Wydatki rzeczowe 546 977,00

Wartość posiadanego mienia

grunty 2 922 887,00; budynek 252 971,12;

konto 011- 3 407 844,00

konto 013 -368 702,76

konto 020 -   7 264,98

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry, ewidencje, archiwa:1. Rejestry Przedszkola:· Rejestr pracowników· Rejestr zwolnień lekarskich· Rejestr kontroli zewnętrznych· Rejestr świadczeń socjalnych· Rejestr książeczek zdrowia· Rejestr skarg i wniosków· Rejestr ocen pracy nauczyciela· Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych· Rejestr wypadków· Rejestr umów z rodzicami· Rejestr korespondencji· Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Przedszkola· Rejestr zarządzeń dyrektora Przedszkola· Rejestr wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

RODO - Inspektor ODO  e-mail: iod3_mjo@um.poznan.pl

RODO-Zastępca Inspektora ODO  e-mail: iod5_mjo@um.poznna.pl

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: M. Bolińska
Data wytworzenia informacji: 2023-03-24 00:00
Opis zmian: Uaktualnienie dat (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marzenna Bolińska
Data i godzina publikacji: 2023-03-24 10:08