Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat" (p.86)

Kierownik/Dyrektor

mgr Arleta Monika Kaczmarek
ul. Juliusza Słowackiego 15, 60-822 Poznań
tel/fax 61 8411 167 - dyrektor; 61 8470 431 księgowość,płace
godziny urzędowania: 6:00- 17:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301613899
teczowyswiat@wp.pl
www.pr86poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P86_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, statucie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się,co umożliwia dziecku odkrywanie własnych mozliwości,sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzacej do prawdy,dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji                           Cele te realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Uchwały organów kolegialnych (rady pedagogicznej) P.86-0160,
 • Akty administracyjne (dyrektora przedszkola) P.86-0161,
 • Akty kierownictwa wewnętrznego (dyrektora )P.86-0162,
 • Akt powołania - UCHWAŁA NR LXXV/1048/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 lipca 2010 r.
 • Akt nadania imienia przedszkolu publicznemu z dnia 20 maja 1994.

Budżet jednostki na bieżący rok

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - STAN NA 01.01.2024.DZIAŁ: 801ROZDZ.: 801 04 - 2 451 715,00zł; 80146 - 6 504,00zł; 80149 -1 000,00zł; 801 95 - 11 310,00zł WYDATKI OGÓŁEM (PLAN): 2 470 529,00 zł.DOCHODY OGÓŁEM (PLAN): 305 600,00 zł.

Wartość posiadanego mienia

Grunty:1 552 885,00 zł.Budynek: 899 415,00 zł.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 94 439,00 zł.Maszyny i urządzenia techniczne: 44 472,00 zł.Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie: 22 261,00 zł.Pozostałe środki trwałe: 314 796,00 zł.Wartości niematerialne i trwałe:16 670,00 zł.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • 2560 rejestr skarg i wniosków,
 • 1022 rejestr akt osobowych w archiwum przedszkola,
 • 1804 rejestr nauczycieli stażystów,
 • 1805 rejestr nauczycieli kontraktowych,
 • 1806 rejestr nauczycieli mianowanych,
 • 1807 rejestr nauczycieli dyplomowanych,
 • 1808 rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej,
 • 1809 rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisja kwalifikacyjną.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Arleta Kaczmarek- dyrektor
Data wytworzenia informacji: 2024-05-24 00:00
Opis zmian: Zmiana kwot w rozdziałach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Arleta Kaczmarek
Data i godzina publikacji: 2024-05-24 13:22