Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2020-02-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- warunki zabudowy, pozwolenia na budowę urbanistyka i architektura
2020-02-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej w zakresie okien zrealizowanych w budynku mieszkalnym urbanistyka i architektura
2020-02-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej urbanistyka i architektura
2020-02-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii decyzji nr 134/2020 wraz z kopią planu zagospodarowania i rzutów elewacji urbanistyka i architektura
2020-02-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej dot. sprawy UA-IV-U12.6730.176.2012 urbanistyka i architektura
2020-02-10 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy kościoła Latajacego Potwora porządek i bezpieczeństwo
2020-02-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne w obr. Wilda ark. 20 działki nr 3/26, 3/33, 3/35, 3/36, 4/3, 4/6, 4/8, 4/10, 5/22, 5/24, 5/25, 5/31, 5/64, 5/71, 5/89, 5/91, 6/5, 6/6, 6/7, 7/2, 8/3, 9, 11, 12, 13, 14/4, 15, 16 gospodarka gruntami
2020-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej i wydanie kopii decyzji UA.III.U08/73313-1032/09, UA-III-U08.6730.453.2017, UA-III-U08.6730.980.2015, UA-III-U08.6730.542.2018 urbanistyka i architektura
2020-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. przeznaczenia nieruchomości i dot położenia na terenie objętym uchwałą określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury urbanistyka i architektura
2020-02-06 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU skan ofert oraz informacja z otwarcia ofert dot. postępowania na kompleksową organizację stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji w Cannes (ZOU-XII.271.217.2019.MM). zamówienia publiczne
2020-02-06 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU skan formularzy ofertowych dot. postępowania pn. świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM (sprawa ZOU-XII.114.2019.MM) zamówienia publiczne
2020-02-06 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatroski nieruchomości przy ul. Dolna Wilda 4 w Poznaniu postępowanie administracyjne
2020-02-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy roszczeń reprywatyzacyjnych ul. Dolna Wilda dz. 40, 41/5, 39, 56 gospodarka gruntami
2020-02-05 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. aktualnej wysokości zobowiązań Miasta Poznania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych finanse
2020-02-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje o działaniach miejskich. gosp. komunalna i mieszkaniowa; pomoc społeczna; projekty unijne
2020-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej z prośbą o przesłanie kopii wszystkich materiałów zw. z planowanymi inwestycjami po 1.01.2014r. inwestycjami urbanistyka i architektura
2020-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej- decyzje pozwolenia na budowę dot. instalacji fotowoltaicznyh urbanistyka i architektura
2020-02-04 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. księgi ewidencji polowań działalność gospodarcza
2020-02-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - inf., czy tereny zaliczają się do terenów służących realizacji inwestycji celu publicznego urbanistyka i architektura
2020-02-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot.procedury planistycznej - opracowania mpzp Komandoria-Pomet częśćA urbanistyka i architektura
2020-02-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie kopii archiwalnej dokumentacji i decyzji administracyjnych dot.przebudowy i rozbudowy budynku urbanistyka i architektura
2020-02-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich dec. o pozwoleniu na budowę wydanych od 20.07.2019 do 31.01.2020r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy powyże urbanistyka i architektura
2020-02-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatorski postępowanie administracyjne
2020-02-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. roszczeń w stosunku do dz. 3/1,3/2,3/3,3/4 ul. Samotna. gospodarka gruntami
2020-01-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicnzej - inf. na jakim etapie są obecnie postępowania dot.wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek urbanistyka i architektura
2020-01-31 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. polowań działalność gospodarcza
2020-01-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI zapisy umów dzierżaw i najmu zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Poznania a Collegium da Vinci gospodarka gruntami
2020-01-29 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zmiana organizacji ruchu na ul. Małeckiego transport
2020-01-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. wywłaszczenia nieruchomości ul.Spychalskiego dz. 3,4,10, ark. 10, obr. 61. gospodarka gruntami
2020-01-29 WYDZIAŁ KULTURY dot. zarządzania płta Starego Rynku kultura
2020-01-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o udostępnienie informacji publicznej - przesłanie kopii wydanych dla działki decyzji poz.na budowę, zm.decyzji poz. na budowę i inf. o toczących się postępowaniach urbanistyka i architektura
2020-01-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o udostępnienie informacji publicznej - przesłanie kopii wydanych dla działki decyzji poz.na budowę, zm.decyzji poz. na budowę i inf. o toczących się postępowaniach urbanistyka i architektura
2020-01-28 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA - podanie kwoty jaka została przeznaczona na szkolenia dla WJPM z 14.09.2019 r. - liczby pism sporządzonych przez WJPM latach 2014-2019 z rozbiciem na poszczególne lata - wskazanie wysokości środków przeznaczonych w ww. latach na wynagrodzenia i nagrod finanse; jednostki pomocnicze miasta; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; sprawy kadrowe
2020-01-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. w sprawie roszczeń ul. Koszalińska dz. 25/06/4/511. gospodarka gruntami
2020-01-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. roszczeń w stosunku do dz. 25/06/8/2 ul. Koszalińska. gospodarka gruntami
2020-01-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci przy ul. Koszalińskiej rewitalizacja
2020-01-28 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. polowań działalność gospodarcza
2020-01-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI postępowania odnośnie dz. 16/2, 20/2, 22/2, 24/2 obr. Jeżyce ul. Klemensa Janickiego 23/25 gospodarka gruntami
2020-01-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status ochrony konserwatorskie postępowanie administracyjne
2020-01-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Aktualny model ruchu miasta Poznania. transport
2020-01-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Słupki blokujące przy ul. Niegolewskich 20 zarządzanie ruchem
2020-01-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ kosze na psie odchody gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-28 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy świadczeń porządek i bezpieczeństwo
2020-01-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2020-01-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o przekazanie informacji dotyczącej kwalifikacji nauczyciela. oświata
2020-01-27 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumentacja wytworzona w ramach postępowania ZOU-XII.271.112.2019.EW zamówienia publiczne
2020-01-24 WYDZIAŁ KULTURY dot. kosztów sylwestra miejskiego kultura
2020-01-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie kopii decyzji UA.I.U09/73314-261/05 urbanistyka i architektura
2020-01-21 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu zbiorowego transport
2020-01-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowy zawarte z wykonawcami w postępowaniu nr ZOU-XII.271.160.2019.MC. projekty unijne
2020-01-21 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy monitoringu porządek i bezpieczeństwo
2020-01-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2020-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI umowy zawierane przez Miasto Poznań lub Skarb Państwa dotyczące dz. 92/2 ark. 20 obr. Jeżyce gospodarka gruntami
2020-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosków o czasowe odebranie zwierzęcia gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci przy ul. Hetmańskiej/Wagrowskiej rewitalizacja
2020-01-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Raport nt. punktów ładowania na obszarze gminy Miasto Poznań. transport
2020-01-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji nt. przeznaczenia nieruchomości - wycofanie wniosku z dnia 18.01.2020 r. UWAGA - nie odnotowano wpływu wniosku w ww. sprawie z 18.01.2020 r. urbanistyka i architektura
2020-01-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji nt. przeznaczenia nieruchomości na cel publiczny urbanistyka i architektura
2020-01-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przekazanie decyzji nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz przekazanie wykazu wszystkich stron postępowania urbanistyka i architektura
2020-01-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Smardzewskiej rewitalizacja
2020-01-20 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW zapyateni dotyczące kontroli FortuVII wraz z przesłaniem kopii protokołów postępowanie administracyjne
2020-01-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podanie przychodów z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2017-2019 z nieruchomości UM Poznań obr. 53, arkusz 08, nr 442/8. gospodarka gruntami
2020-01-20 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. wysokości przychodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2019 uzyskanych od wskazanych we wniosku nieruchomości finanse
2020-01-20 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKEIGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2020-01-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do nieruchomości położonych przy zbiegu ulic Hetmańskiej i Wagrowskiej. gospodarka gruntami
2020-01-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji celu publicznego dot.zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznej dla budowy sieci wodociągowej urbanistyka i architektura
2020-01-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przekazanie inf. i kopii decyzji wydanych dla nieruchomości urbanistyka i architektura
2020-01-18 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wynagrodzenia zatrudnienie w spółkach z udziałem Miasta Poznania gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Aktualny model ruchu miasta Poznań. transport
2020-01-17 WYDZIAŁ INFORMATYKI Dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych informatyka
2020-01-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie danych dotyczących wydatków ponoszonych w latach 2010-2016 w przedszkolach finanse; oświata
2020-01-17 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU sptzątanie w budynku przy ul. Małachowskiego porządek i bezpieczeństwo
2020-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. nabycia działek przy ul. Inflanckiej i Piłsudskiego 110. gospodarka gruntami
2020-01-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie kopii decyzji urbanistyka i architektura
2020-01-16 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Sprzątanie - ul. Wszystkich Świętych 1 porządek i bezpieczeństwo
2020-01-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Aktualizacja modelu ruchu dla miasta Poznania wraz z modelem ruchu. transport
2020-01-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na rozbiórkę, poz. na budowę oraz obecnie toczących się postępowań urbanistyka i architektura
2020-01-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu nr ZOU-XII.271.152.2019.AS. projekty unijne
2020-01-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zadań realizowanych pzrez Usługi Komunalne w przedmiocie " ekshumacji 21 mogił ziemnyc", w ktorych pochowane są ofiary bombardowania Poznania gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie do wglądu akt dot.decyzji nr 235/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego urbanistyka i architektura
2020-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY informacja publiczna - prośba o przesłanie skanów decyzji wydanych w okresie 01.01.2018 do dnia 14.01.2020 pozwoleń na  rozbiórkę i budowę obiektów kubaturowych o pow. większej niż 800 metrów kw. urbanistyka i architektura
2020-01-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielnie informacji publicznej dot. warunków zabudowy, decyzja 379/2019, sprawa UA-I.6730.211.2019 urbanistyka i architektura
2020-01-14 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. wykaz lokali gastr i sklepów w Poznaniu posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych działalność gospodarcza
2020-01-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. 28 czerwca 1956 r. rewitalizacja
2020-01-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI roszczenia do dz. 18/3, 18/10, 18/13, 18/5, 9/8, 14/1 obr.Wilda gospodarka gruntami
2020-01-14 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2020-01-14 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie informacji dot. inwestycji WJPM i KOS jednostki pomocnicze miasta; rewitalizacja
2020-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej dot. decyzji pozwolenia na budowę, sprawa WUA-A12/7351/3041/2000 urbanistyka i architektura
2020-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o udostępnienie kopii decyzji i udzielenia informacji dot.decyzji urbanistyka i architektura
2020-01-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w latach 2018, 2019, 2020 dz. 5/26, obr. Główna, dz. 5/29, 3/21 obr. Komandoria, dz. 5/28, 3/20 obr. Komandoria, dz. 5/25, 3/16, 5/27, 3/9 obr. Komandoria, dz. 3/17 obr. Komandoria gospodarka gruntami
2020-01-11 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU informacje dotyczące samochodów służbowych transport
2020-01-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej dot. wydanych warunków zabudowy urbanistyka i architektura
2020-01-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wydanie kopii decyzji urbanistyka i architektura
2020-01-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie decyzji administracyjnych wymienionych we wniosku urbanistyka i architektura
2020-01-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI podanie przychodów z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2017-2019 z nieruchomości UM Poznań obr. 53 arkusz 08 nr 442/10, 442/11 gospodarka gruntami
2020-01-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI podanie zestawienia uzyskiwanych przychodów za służebność gruntową w latach 2017-2018 z nieruchomości UM Poznań w układzie nr działki geodezyjnej, powierzchnia, uzyskany przychód ewentualne ograniczenie zestawienia do 15-20 pozycji działek położonych najb gospodarka gruntami
2020-01-08 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW UDOSTĘPNIENIE WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH postępowanie administracyjne
2020-01-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY dot.dostępu do informacji publicznej dec.nr 2738/2018 poz. na budowę urbanistyka i architektura
2020-01-07 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Wykorzystanie funduszy na inwestycje miejskie projekty unijne
2020-01-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. projektów prowadzonych przez Miasto. projekty unijne