Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2020-01-07 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Inwesticja dotycząca siedziby Domu Dziecka nr 2. pomoc społeczna
2020-01-07 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA dot. udostępnienia informacji ws. opinii prawnej jednostki pomocnicze miasta
2020-01-07 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Grupa Aquanet S.A. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-07 WYDZIAŁ SPORTU Lech Poznań sport
2020-01-06 WYDZIAŁ KULTURY dot. wydatków na Sylwestra Miejskiego kultura
2020-01-06 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Energia elektryczna gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie danych o budynkach wykorzystywanych w ostatnich 3 latach na cele edukacyjne a pozostających dziś w dyspozycji UMP. oświata
2020-01-06 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU kwota wydatkowana na energię elektryczną w 2018 roku finanse
2020-01-06 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kosztów energii elektrycznej w UMP w roku 2018 finanse
2020-01-04 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA udostępnienie skanu protokołu kontroli mienia przeprowadzonej na Osiedlu Nowe Winogrady Wschód w 2019 r., informacji na temat liczby osób zatrudnionych w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, które mają nienormowany czas pracy oraz sposobu je jednostki pomocnicze miasta; sprawy kadrowe
2020-01-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publicznej- informacja o liczbie wydanych pozwoleń dot. wykonania instalacji zbiornikowych urbanistyka i architektura
2020-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karty oceny merytorycznej w konkturach z zakresu uzależnień. pomoc społeczna
2020-01-03 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU informacja na temat dokumentacji utworzonej w ramah postępowania na dostawę tablic rejertacyjnych (bez wskazania konkretnej sprawy). zamówienia publiczne
2020-01-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - prośba o udostępnienie planu realizacyjnego Osiedla Stefana Batorego zatwierdzonego decyzją z dnia 25.10.1985r. nr UAN-A/83801/157/85 (część opisowa i graficzna) urbanistyka i architektura
2020-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferty złożone w konkursach w obszarze uzależnień. pomoc społeczna
2020-01-03 WYDZIAŁ KULTURY dot. udostepnienia umów w ramach wniosku konkursowego kultura
2020-01-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. inwestycji miejskich. projekty unijne
2020-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wysokosci oplat za udostepnienie miejsca do wykonywania pochówku gosp. komunalna i mieszkaniowa
2020-01-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt dot. parku wokół Fortu IX (PBO 2015). konsultacje i projekty społeczne
2020-01-02 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Dot. realizacji zadania utwardzenie nawierzchni ul. Piargowej jednostki pomocnicze miasta
2019-12-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - o przekazanie informacji na temat podjętych w gminie środków ochrony krajobrazu urbanistyka i architektura
2019-12-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. roszczeń reprywatyzacyjnych ul. Bukowska. gospodarka gruntami
2019-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - wydanie skanu lub kserokopii decyzji nr 1295/2005 o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanych decyzji i wszystkich złożonych wniosków urbanistyka i architektura
2019-12-30 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW UDOSTĘNIENIE KOPII DOKUMENTÓW DOT. WITRAŻU postępowanie administracyjne
2019-12-30 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dostawa komputerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum Świadczeń informatyka
2019-12-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zapytanie odnośnie do kosztów utrzymania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. pomoc społeczna
2019-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. sprzedaży mieszkań ul. Długosza 21-25/Szamarzewskiego 46-54. gospodarka gruntami
2019-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI roszczenia reprywatyzacyjne dz. 158/6, 157/5, 189/57 gospodarka gruntami
2019-12-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot.pozwoleń na budowę urbanistyka i architektura
2019-12-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot.toczących się postępowań i wydanych decyzjach ul. Ostrowska dz 2/31,2/32 urbanistyka i architektura
2019-12-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o przesłąnie dokumentacji finansowej (faktury, rachunki), opłaconych ze środków Osiedla Nowe Winiary Płónoc przez ZS nr 7, PS 11 oświata
2019-12-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI aktualna sytuacja prawno-własnościowa działek 163/1, 163/2 ark. 10 obr. 21 gospodarka gruntami
2019-12-23 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu na ul. Głuszyna od ul. Babickiej do Daszewickiej zarządzanie ruchem
2019-12-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o informację nt. warunków zabudowy wydanych dla nieruchomości ul. Rozwadowska 23 urbanistyka i architektura
2019-12-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - inf. czy budynek został oddany do użytku przy ul. Słubickiej 18a. urbanistyka i architektura
2019-12-20 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie opinii prawnej dot. udziału radnych w posiedzeniach Zarządu Osiedla jednostki pomocnicze miasta
2019-12-19 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wydarzeń i organizacji organizowanych przez określone we wniosku organizacji oraz dokumentów z tym związanych stowarzyszenia i fundacje
2019-12-19 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Informacja dot. kontroli stowarzyszeń w latach 2015-2019 stowarzyszenia i fundacje
2019-12-19 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW UDOSTĘPNIENIE KOPII POZWOLENIA ORAZ DANYCH OSOBOWYCH postępowanie administracyjne
2019-12-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w trybie udostępnienie informacji publicznej, UA-III-U11.6730.667.2018 urbanistyka i architektura
2019-12-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- dokumenty, akta sprawy, w których wskazany został przebieg drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego urbanistyka i architektura
2019-12-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji celu publicznego ul. Bułgarska urbanistyka i architektura
2019-12-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji obr. Junikowo urbanistyka i architektura
2019-12-17 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO postępowanie administracyjne
2019-12-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dzierżawa lokalu ul. Litewska 22 gospodarka gruntami
2019-12-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie do wglądu projektów UA-VII.6740.1561.2019 - poz.na budowę garażu, UA-VII.6743.742.2019 - poz. na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego urbanistyka i architektura
2019-12-16 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. zobowiazań z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych finanse
2019-12-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Bułgarskiej. rewitalizacja
2019-12-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o ip. dot. zaleglosci z opłatami nieruchomości przy ul. Bułgarskiej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-12-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy w odniesieniu do działki nr 20 przy ul. Bułgarskiej, PMP, w oparciu o art. 217 ust. 13 Prawa wodnego posiada uprawnienie do złożenia oświadczenia o prawie pierwokupu? gospodarka gruntami
2019-12-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI pytania dot. art. 73 ust. 2 i 2bustawy o gospodarce nieruchomościami - zmiana celu użytkowania wieczystego gospodarka gruntami
2019-12-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przesłanie skanu decyzji nr 1144/2019,941/2019,2273/2019,523/2017,1552/2017 urbanistyka i architektura
2019-12-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie projektu budowlanego ul. Bułgarska 59/61 urbanistyka i architektura
2019-12-13 BIURO POZNAŃ KONTAKT Stowarzyszenie Hockey Club Poznań, NIP 779-240-42-47: data rejestracji i ewentualnego wyrejestrowania stowarzyszenia, skład zarządu i ewentualne zmiany stowarzyszenia i fundacje
2019-12-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. postępowań admnistracyjnych dot. dz. 5/7 przy ul. Wagrowskiej 3. gospodarka gruntami
2019-12-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2019-12-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 oświata
2019-12-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostepnienie kopi metryczki subwencji oswiatowej 2019 oświata
2019-12-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Rodzaj i ilość umów najmu/dzierżawy oraz roczne przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Kowalskiej (dz. 104/1) w l. 2015-2018. gospodarka gruntami
2019-12-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji działek w obręcie Kobylepole. rewitalizacja
2019-12-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o zaktualizowanie informacji przekazanych w zakresie dostępu do informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej urbanistyka i architektura
2019-12-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI roszczenia reprywatyzacyjne - działki 1/9, 6/4, 1/13, 6/2 obr. Kobylepole gospodarka gruntami
2019-12-12 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW UDOSTĘPNENIENE DANYCH OSOBOWYCH postępowanie administracyjne
2019-12-12 WYDZIAŁ KULTURY dot. sylwestra miejskiego kultura
2019-12-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI w sprawie informacji o uchwałach dotyczących opłaty adiacenckiej w odniesieniu do nieruchomości: obręb 51, arkusz mapy 02, działki nr 34, 35/1, 35/3, 35/4 gospodarka gruntami
2019-12-11 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO postępowanie administracyjne
2019-12-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji oraz przeznaczenie w mpzp działki przy ul. Zamenhofa. rewitalizacja; urbanistyka i architektura
2019-12-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Wagrowskiej 3 urbanistyka i architektura
2019-12-10 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONERWATORSKIEGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2019-12-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. zamówienia nr ZOU-XII.271.64.2019.MA projekty unijne
2019-12-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Wagrowskiej. rewitalizacja
2019-12-09 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Monitoring w UMP informatyka; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; porządek i bezpieczeństwo
2019-12-09 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA łączny koszt zagranicznych delegacji Prezydenta Miasta Poznania w 2018 roku współpraca z zagranicą
2019-12-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania reprywatyzacyjne - dz. 3, 4, 10, 5, 57 i inne. gospodarka gruntami
2019-12-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie opinii prawnej. oświata
2019-12-09 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. rozpatrzenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców ewidencja mieszkańców
2019-12-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. budowy Wartostrady na Dębinie. projekty unijne
2019-12-06 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO/OCHRONY PRAWNEJ/PROCEDURY UMOŻLIWIAJĄCEJ USUNIĘCIE WITRAŻU postępowanie administracyjne
2019-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot.inwestycji celu publicznego rejon ul. Wołczyńskiej/Oławskiej urbanistyka i architektura
2019-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot.wydanych decyzji wz, pnb, icp rejon ul. Wołczyńskiej / Oławskiej urbanistyka i architektura
2019-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej czy dla nieruchomości została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i czy toczy się postępowanie o wydanie decyzji poz. na budowę ul. Milczańska 18 urbanistyka i architektura
2019-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przesłanie skanów decyzji urbanistyka i architektura
2019-12-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji działek o obrębie Radojewo. rewitalizacja
2019-12-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI roszczenia dot. nieruchomości obr. Junikowo dz. 1/4, 2, 1/1, 1/19, 1/20 gospodarka gruntami
2019-12-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. podziału nieruchomości przy ul. Wołczyńskiej/Oławskiej. gospodarka gruntami
2019-12-05 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2019-12-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej, czy wobec decyzji nr 762/2018 znak UA-VIII-A13.6740.3343.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę toczą się aktualnie lub toczyły się postępowania dot.stwierdzenia nieważności decyzji l urbanistyka i architektura
2019-12-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia ip. nt. sieci kanalizacji deszczowej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-12-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. decyzji dot. nieruchomości rejon ul. Spychalskiego dz. 3,4,10,5,57,2,6,7,11,12,58,1/13 urbanistyka i architektura
2019-12-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rejon ul. Spychalskiego urbanistyka i architektura
2019-12-03 WYDZIAŁ KULTURY dot. wart konnych kultura
2019-12-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ZAPYTANIE O STATUS KONSERWATORSKI NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2019-12-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ZAPYATNIE O PROWADZENIE KSIĄG WIECZYSTYCH DLA DZIAŁEK OKREŚLONYCH WNIOSKIEM, USTALENIE STATUSU KONSERWATORSKIEGO NIERUCHOMOŚCI postępowanie administracyjne
2019-12-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Jana Spychalskiego. rewitalizacja
2019-12-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy kwestii granic uzdrowiska/ obsdzaru ochrony uzdrowiskowej. ochrona środowiska
2019-12-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przetarg ustny nieograniczony dot. nier. przy ul. Wilanowskiej dz. 38/44, 38/14. gospodarka gruntami
2019-12-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dz. 4/94, 4/95, ul. Zamenhofa 138. gospodarka gruntami
2019-12-02 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ZAPYTANIE O STATUS KONSERWATORSKI postępowanie administracyjne
2019-11-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej dot. wydanych decyzji dla nieruchomości dz. 158/6, 157/5,159/57 obr. Piątkowo urbanistyka i architektura