czasowe odebranie zwierząt gospodarskich

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5058 lub 61 878-5051.

Aby zawiadomić Organ o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich napisz zawiadomienie wraz z wnioskiem o czasowe odebranie zwierzęcia (odręcznie).

Do wniosku dołącz:

1. Protokół z czynności odebrania zwierzęcia opisujący przebieg interwencji, lokalizacji zdarzenia, ewentualnie nazwiska osoby, której zarzut dotyczy.

2. Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne potwierdzające zły stan zwierzęcia.

3. Inne dowody np. fotografie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Opłaty

Czynność zwolniona od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie podania i wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni. Decyzja zostanie wysłana pocztą.

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazanie zwierzęcia:

a) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub

b) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub

c) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub przetrzymywane w ogrodach zoologicznych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zmianami).2. Art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t. ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 3 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania (art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie zwierząt).

Inne informacje

Wniosek o odebranie zwierzęcia mogą złożyć: Policja, straż gminna, lekarz weterynarii lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-03-18 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Czubała
Data i godzina publikacji: 2024-03-18 11:42