Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Pojazdy, które możesz czasowo wycofać z ruchu i na jaki okres:

 • Ciągnik samochodowy, pojazd specjalny, autobus lub przyczepa/samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg (pozycja "F.2" w dowodzie rejestracyjnym), może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony, ale łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu;
 • Samochód osobowy, który musi zostać naprawiony po szkodzie istotnej lub w przypadku konieczności naprawy istotnych elementów konstrukcyjnych, może być wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Okres ten nie może zostać przedłużony, a kolejne wycofanie pojazdu z ruchu może nastąpić po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania z ruchu określony w ostatniej decyzji.

Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej.

Uwaga! w przypadku samochodu osobowego do wniosku koniecznie dołącz oświadczenie właściciela, że wystąpiły szkody istotne lub samochód wymaga wykonania naprawy elementów nośnych konstrukcji. Oświadczenie musi zawierać klauzulę:" Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Skorzystaj z naszego wzoru.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter.

Opłaty

Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu na jaki chcesz wycofać pojazd z ruchu.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wycofanie z ruchu - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

Wysokość opłat dla ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu lub przyczepy/samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg

 • 80zł (na okres 2 miesięcy);
 • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

4 zł (od 3 do 12 miesięcy);

2 zł (od 13 do 24 miesięcy);

0,25 zł (od 25do 48 miesięcy).

Wysokość opłat dla samochodu osobowego:

 • 80zł (na okres 3 miesięcy);
 • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, opłatę powiększa się  za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
  4 zł. (od 3 do 12 miesięcy)

pełnomocnictwo 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Czasowo wycofasz pojazd z ruchu niezwłocznie, po złożeniu wniosku na stanowisku obsługi. Otrzymasz wówczas decyzję o wycofaniu pojazdu z ruchu.

Jeśli chcesz przedłużyć okres czasowego wycofania z ruchu złóż kolejny wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz dotychczasową decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Po zakończeniu okresu czasowego wycofania złóż wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu i odbierz dowód oraz tablice rejestracyjne. Do wniosku dołącz dotychczasową decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności przeglądu technicznego, zrób nowy przegląd.

Uwaga! Po zakończeniu okresu czasowego wycofanie samochodu osobowego wykonaj dodatkowe badanie techniczne, w którym diagnosta  potwierdzi, że pojazd został właściwie naprawiony.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Tomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 2022-09-03 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści w związku ze zmianą przepisów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2022-09-03 16:40