Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami w 5 minut.

Wymagane dokumenty

- deklaracja DEK-REK 01/2022 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, która wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

- załącznik DEK-1 - Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku jeżeli zobowiązanymi do jej złożenia są współwłaściciele nieruchomości. Na deklaracji należy wskazać wszystkie dane osobowo-adresowe wraz z numerami PESEL. Deklaracja winna być podpisana przez wszystkie osoby zobowiązane. Formularz deklaracji zawiera miejsce na wprowadzenie danych jednego zobowiązanego, a dane pozostałych należy wskazać w załączniku DEK-1;

- pełnomocnictwo (w zależności od umocowania)

 • PPS-1 Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku umocowania na podstawie pełnomocnictwa szczególnego, w którym należy wskazać dokładne czynności do których wykonania powołano pełnomocnika;
 • UPL-1P - Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku jeżeli deklaracja została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji;
 • PPD-1 - Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku umocowania pełnomocnika do doręczeń korespondencji.

Miejsce złożenia dokumentów

- online poprzez platformę Przyjazne Deklaracje (www.przyjazne-deklaracje.pl/poznan);

- platforma ePUAP2

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań;

- osobiście w Punktach Obsługi Klienta - wyłącznie po uprzedniej rezerwacji - w następujących lokalizacjach:

 • ul. 3 Maja 46, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30
 • ul. 28 Czerwca 1956 nr 404, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30

Opłaty

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega opłacie skarbowej;

- udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na poniższe dane:

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Dla tego typu nieruchomości, pierwszą deklarację należy złożyć w przeciągu 14 dni od chwili rozpoczęcia wykorzystywania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać okres korzystania z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Podstawa prawna

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.);
 • Uchwała nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 9977);
 • Uchwała nr XLVI/811/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4185);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2018 r., poz. 974);
 • Uchwała nr XLVI/815/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4189);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1546).

Inne informacje

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe została ustalona w wysokości 168,00 zł na rok. Co ważne, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zryczałtowana na cały rok kalendarzowy, bez względu na okres korzystania z nieruchomości przez właściciela.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nieruchomości rekreacyjne to nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości. Co istotne, przez właściciela ustawodawca rozumie również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. na podstawie umowy dzierżawy, najmu itd.).

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatkach i opłatach lokalnych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz uchwały Nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, którym jest realizacja zadań w zakresie organizacji odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również realizacja praw i obowiązków wynikających z powyższych przepisów prawa.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, lub Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Poznania w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz firmy odbierające odpady komunalne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Roksana Wołoszczuk
Data wytworzenia informacji: 2022-03-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Przemysław Kujawa
Data i godzina publikacji: 2022-03-16 13:49