Opłata skarbowa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Zanim dokonasz wpłaty tytułem opłaty skarbowej sprawdź, czy nie Jesteś z niej zwolniony.

Szczegółowy wykaz czynności podlegających opłacie skarbowej, stawki opłaty skarbowej oraz zwolnienia z opłaty skarbowej zwarte są w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 (aktualną wersję ustawy znajdziesz zawsze na stronie https://isap.sejm.gov.pl/).

KIEDY NIE TRZEBA PŁACIĆ OPŁATY SKARBOWEJ?

Jeśli działasz przez pełnomocnika, to nie musisz płacić opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:

 • udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu
 • udzielone tylko do odbioru dokumentów
 • jeśli twoją sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG albo do KRS. Takie pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych i nie musisz go przedkładać w urzędzie razem z wnioskiem.

Uwaga! Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownego uiszczenia opłaty skarbowej (w tym przypadku należy upewnić się, że notariusz pobrał opłatę skarbową, zazwyczaj, z uwagi na możliwość wielokrotnego wykorzystania tego rodzaju pełnomocnictwa, notariusze nie pobierają opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów

JAKIE CZYNNOŚCI I DOKUMENTY WYMAGAJĄ ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ?

Opłacie skarbowej podlegają:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. Następujące dokumenty:

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 • wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,
 • z chwilą użycia zaświadczenia, którego wydanie nie podlegało opłacie skarbowej, w sprawie innej niż wymieniona art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej (katalog spraw nie podlegających opłacie skarbowej).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - składając wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonując zgłoszenia zobowiązany Jesteś dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tj. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu pełnomocnictwa.

Opłaty

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej dokonujesz na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy

Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

BIC/SWIFT: BPKOPLPW; IBAN: PL

Opłatę skarbową możesz zapłacić:

1) bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

2) dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Termin i sposób załatwienia

ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Jeżeli opłata skarbowa została nadpłacona lub zapłacona nienależnie albo jeżeli opłaciłeś opłatę skarbową, a nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), o których wydanie wnioskowałeś, możesz wystąpić o jej zwrot.

Wskazówki, jak wystąpić o zwrot opłaty skarbowej zawiera załącznik - "Zwrot opłaty skarbowej - zasady postępowania".

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek. Wzór takiego wniosku znajduje się w załącznikach do sprawy.

Pamiętaj: opłaty nie zwraca się po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym została zapłacona.

Wnioski o zwrot/stwierdzenie nadpłaty z tytułu  opłaty skarbowej należy kierować do:

Urząd Miasta Poznania,

Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych

ul. Karola Libelta 16/20

61-706 Poznań

Dokumenty możesz przesłać korespondencyjnie:

 • za pośrednictwem poczty lub innego operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 • lub za pomocą platformy e-PUAP (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres skrytki: /UMPoznan/Fn lub /UMPoznan/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna:

- w Biurze Poznań Kontakt - (61) 646 33 44

Kontakt e-mail: bokoplaty@um.poznan.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2383).

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stanicka
Data wytworzenia informacji: 2024-02-19 00:00
Opis zmian: Usunięcie załącznika, druk dodany do dokumentów do pobrania (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maria Wieczorek
Data i godzina publikacji: 2024-02-19 09:17