Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami w 5 minut.

Wymagane dokumenty

Od 1 lipca 2023 r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych (DEK-ZAM 01/2023). 

Co ważne, powyższa zmiana nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.

- deklaracja DEK-ZAM 01/2022 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca od stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.;

- załącznik DEK-1 - Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku jeżeli zobowiązanymi do jej złożenia są współwłaściciele nieruchomości lub wspólnicy spółki cywilnej. Na deklaracji należy wskazać wszystkie dane osobowo-adresowe wraz z numerami PESEL. Deklaracja winna być podpisana przez wszystkie osoby zobowiązane. Formularz deklaracji zawiera miejsce na wprowadzenie danych jednego zobowiązanego, a dane pozostałych należy wskazać w załączniku DEK-1;

- załącznik DEK-2 - Należy przedłożyć wraz z deklaracją, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje rodzina składająca się z co najmniej 6 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny;

- pełnomocnictwo (w zależności od umocowania)

 • PPS-1 - Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku umocowania na podstawie pełnomocnictwa szczególnego, w którym należy wskazać dokładne czynności do których wykonania powołano pełnomocnika;
 • UPL-1P - Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku jeżeli deklaracja została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji;
 • PPD-1 - Należy przedłożyć wraz z deklaracją w przypadku umocowania pełnomocnika do doręczeń korespondencji.

Miejsce złożenia dokumentów

- online poprzez platformę Przyjazne Deklaracje (www.przyjazne-deklaracje.pl/poznan);

- platforma ePUAP2

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań;

- osobiście w Punktach Obsługi Klienta - wyłącznie po uprzedniej rezerwacji - w następujących lokalizacjach:

 • ul. 3 Maja 46, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30
 • ul. 28 Czerwca 1956 nr 404, Poznań; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30

Opłaty

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega opłacie skarbowej;

- udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na dane, które znajdziejsz tutaj

Termin i sposób załatwienia

Dla nieruchomości w całości zamieszkanych obowiązek złożenia pierwszej deklaracji pojawia się w chwili zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. Na złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości ma 14 dni. Natomiast w przypadku zmiany danych, które są podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób zamieszkujących na nieruchomości, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w przypadku zgonu mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297);
 • Uchwała nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 9977);
 • Uchwała LXXXIII/1522/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2023 r.  zmieniająca uchwałę nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • Uchwała nr XLVI/817/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4191);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego
  i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu
  lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2018 r., poz. 974);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1546);
 • Uchwała nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4188);
 • Uchwała nr XLVI/816/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4190).

Inne informacje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • do 4 lokali mieszkalnych - 28,00 zł za osobę;
 • powyżej 4 lokali mieszkalnych - 25,00 zł za osobę.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący na niej bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata na miesiąc jest wtedy niższa o 2,00 zł.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości. Co istotne, przez właściciela ustawodawca rozumie również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. na podstawie umowy dzierżawy, najmu itd.).

W przypadku jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa składając deklarację wskazuje w niej pełną nazwę oraz numer identyfikacyjny NIP. Deklarację podpisuje zarząd wspólnoty zgodnie z jej uchwałą, która musi być przedłożona do organu podatkowego wraz z deklaracją w celu potwierdzenia sposobu jej reprezentacji oraz możliwości weryfikacji osób do tego uprawnionych (uchwałę należy złożyć w przypadku każdej zmiany składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej).

Jeśli składającym deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest osoba prawna posługująca się numerem identyfikacyjnym NIP, deklarację podpisują wszystkie osoby upoważnione do jej reprezentowania zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatkach i opłatach lokalnych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz uchwały Nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, którym jest realizacja zadań w zakresie organizacji odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również realizacja praw i obowiązków wynikających z powyższych przepisów prawa.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, lub Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Poznania w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz firmy odbierające odpady komunalne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Pałuka
Data wytworzenia informacji: 2023-06-30 00:00
Opis zmian: Zmiana druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Wańska
Data i godzina publikacji: 2023-06-30 15:29