Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Do etapu I:

1.wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (gotowy druk)

2. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  (oryginał do wglądu).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), (wg wzoru stanowiącego załącznik  do wniosku).

4. Dowód osobisty./ do wglądu/

5. Dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić   likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

6. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier. (jeżeli   Wnioskodawca nie jest właścicielem).

Do etapu II:

  1. Szkic mieszkania
  2. Projekt, kosztorys i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach)
  3. Przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (w koniecznych przypadkach).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

tel. (61) 878 1731

(61) 878 1733

(61) 878 1734

60-330 Poznań

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków wg kolejności na ustalonej liście. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1172)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, finansowane ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Skierowane jest do mieszkańców Poznania. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 20% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2020-01-21 10:58