Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Anna Krakowska
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Pozna?
telefon (61) 878-17-01, fax (61) 878-17-06
godziny urzędowania: pn 7:30 - 16:00; wt - czw 7:30 - 15:30; pi 7:30 - 15:00
mopr@mopr.poznan.pl
mopr.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /moprpoznan/SkrytkaESP

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych przez MOPR działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. W szczególności pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w których występują problemy

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc osobom i rodzinom wymagającym społecznego wsparcia realizowana jest poprzez

 • udzielanie świadczeń pieniężnych stałych, okresowych i celowych,
 • świadczenie usług opiekuńczych,
 • pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych w ich integracji ze społecznością lokalną,
 • organizowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • pomoc skierowan na dzieci pozbawione właściwej opieki rodziców oraz wychowywanych w środowiskach zastępczych,
 • pomoc uchodźcom,
 • pracę socjalną i inne działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców, m.in. poradnictwo, pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych, mediacje, rzecznictwo, dzaiałania na rzecz integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz aktywizację środowiska lokalnego oraz inne działania podejmowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby osoby, rodziny, środowiska lokalnego.
 • utrzymywanie i doskonalenie infrastruktury socjalnej poprzez udział w opracowaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, przeprowadzanie analiz sytuacji grup ludności, zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, doradztwo metodyczne.

Inspektor Ochrony Danych: Renata Nawrocka

adres do korespondencji: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

adres e-mail: iod@mopr.poznan.pl

tel. 61 8781716

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Wykaz rejestrów prowadzonych prze MOPR:a) rejestr skarg i wniosków, 0320b) rejestr uchwał Rady Miasta 0020 i zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania, 0021c) rejestr aktów wewnętrznych, (0011-regulamin organizacyjny; 425-regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 1130-regulamin premiowania; 1131-regulamin przyznawania nagród; 111-regulamin wynagradzania; 1012-regulamin pracy)d)rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw, 0013e)rejestr zarządzeń Dyrektora, 0015f) rejestr wniosków i poczty wpływających bezpośrednio do punktów obsługi klienta, 0614g) rejestr ogólnego użytku, 0614h) rejestr zaświadczeń. 407regulamin wynagradzania i regulamin przyznawania nagród jest częścią regulaminu wynagradzania. i) Rejestr zbiorów danych osobowych (0067 POlityka Bezpieczeństwa Informacji) Symbole przy wcześniejszym rozdzieleniu tych dokumentów zostały zachowane w JRZWA.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalina Kotusiewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-11-30 00:00
Opis zmian: wprowadzenie zmian (Aktualizacja) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michalina Kotusiewicz
Data i godzina publikacji: 2023-11-30 14:00