Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Komunikat Termin ważności

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. 2018 poz. 1431,  z późn. zm.) Miasto Poznań występujące
w projekcie nr RPWP.07.02.02-30-0065/18 pt. "USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA."  w charakterze Partnera, informuje
o rozpoczęciu z dniem 01.09.2019 r. realizacji niniejszego projektu.

W projekcie Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Medycyna Polska z siedzibą
pl. Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączanie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest stworzenie trwałych rozwiązań zapewniających usługi społeczne i medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada podejmowanie działań na rzecz dezinstytucjonalizacji opieki medycznej i usług społecznych nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki na terenie miasta Poznania.

od 2019-11-12 do 2020-11-12