Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność  (oryginał do wglądu).

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), (wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku).

3. Oferta cenowa od sprzedawcy.

4. Dowód osobisty./do wglądu/

5. W szczególnych przypadkach dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub    budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

6. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier. (Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

Do etapu II:  (w przypadku wykonania prac).

  1. Szkic mieszkania
  2. Projekt, kosztorys i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach)

Przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (w koniecznych przypadkach)

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

tel. (61) 878 1731

(61) 878 1733

(61) 878 1734

60-330 Poznań

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier technicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie.  W przypadku wykonywania prac związanych z likwidacją barier dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków wg kolejności ich składania. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1172)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Dofinansowania likwidacji barier technicznych finansowanych ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie miasta Poznania jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier. Dofinansowanie likwidacji barier w technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2020-01-21 10:59