dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  1. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (gotowy druk),
  2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. Oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność - do wglądu,
  4. Dowód osobisty (do wglądu )
  5. Aktualne zaświadczenie lekarskie, (wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku)
  6. Oferta cenowa od sprzedawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

tel. (61) 878 1731

(61) 878 1733

(61) 878 1734

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1172)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się finansowanych ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie miasta Poznania jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2020-01-21 11:00