Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osoby niepełnosprawnej pisemny wniosek (druk gotowy)
  2. kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność - do wglądu,
  4. aktualne zaświadczenie lekarskie / zgodnie z załącznikiem do wniosku/ wypełnione przez lekarza specjalistę
  5. oferta cenowa lub faktura proforma
  6. dowód osobisty (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330  Poznań

tel. (61) 878 1731

(61) 878 1733

(61) 878 1734

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

1.Wnioski można składać w MOPR w każdym czasie,

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa.

Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1172)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, stosownie do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza, kwoty :

  •         50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ,
  •         65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2020-01-21 11:01