dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek (gotowy druk) wraz z załącznikami,

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska18

60-330  Poznań

tel. (61) 878 1731

(61) 878 1733

(61) 878 1734

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

O dofinansowanie mogą ubiegać się jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli

  •  prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem Funduszu,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Podstawę dofinansowania stanowi umowa.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1172)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymaganych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Kegel
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-21 13:00 - aktualizacja (Aktualizacja)