Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Stowarzyszenie zwykłe jest zrzeszeniem nieposiadającym osobowości prawnej, powołanym do realizowania określonego celu. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela lub zarząd, który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Jak utworzyć stowarzyszenie zwykłe? - pobierz informator

Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie Poznania, ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Poznania.

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Aby dokonać wpisu stowarzyszenia do ewidencji, złóż odpowiedni wniosek. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Do wniosku załącz:

 • protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami;
 • regulamin działalności określający:
  • nazwę stowarzyszenia,
  • cel lub cele,
  • teren i środki działania,
  • siedzibę,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Pamiętaj:

 • stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie:
  • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu;
  • kompetencje;
  • warunki ważności jego uchwał i sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, szczególnie zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru;
  • uzupełniania składu;
  • kompetencje.
  Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wpisu do ewidencji oraz niezbędne formularze znajdziesz TUTAJ.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pokój nr 96 lub biuro podawcze mieszczące się w sali obsługi na parterze,

UWAGA! Przed złożeniem wniosku możesz skonsultować prawidłowość jego wypełnienia oraz treść regulaminu pod względem zgodności z obowiązującym prawem - w tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem POZnan*KONTAKT tel. 61 646 33 44 lub napisz do nas (załączając dokumenty, które chcesz skonsultować) na adres e-mail: adrian_kokot@um.poznan.pl lub marta_mianowska@um.poznan.pl. 

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do ewidencji lub wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Informację o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji lub zmianie danych w ewidencji otrzymasz z urzędu - bez żadnych opłat.

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie z ewidencji (np. do złożenia w Sądzie Rejonowym - przy przekształceniu w stowarzyszenie rejestrowe):

 • wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł; nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Potwierdzenie uiszczenia opłaty załącz do wniosku. Zaświadczenie otrzymasz w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, wezwiemy stowarzyszenie do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, powiadomimy niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Inne informacje

Pamiętaj o zmianie danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych!

Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zmianę danych w ewidencji, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków. Stowarzyszenie zwykłe ma też obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.      

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.05.2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, którym jest nadzór nad działalnością stowarzyszeń, a ponadto z ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Mianowska
Data wytworzenia informacji: 2024-07-18 00:00
Opis zmian: Aktualizacja ewidencji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Mianowska
Data i godzina publikacji: 2024-07-18 13:57