Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Stowarzyszenia

Prezydent Miasta Poznania sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Poznania wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i obligatoryjnymi postanowieniami statutu (art. 10-11 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Nadzór nie obejmuje kwestii celowości, rzetelności czy gospodarności działania stowarzyszeń.

Prezydent Miasta Poznania ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:

 • dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków lub zebrania delegatów;
 • niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.

Kierując wezwanie do stowarzyszenia organ nadzorujący musi uzasadnić swoje żądania.

W przypadku naruszenia przepisów prawa lub obligatoryjnych postanowień statutu Prezydent Miasta Poznania może zastosować przewidziane prawem środki nadzorcze:

 • wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie,
 • udzielenie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,
 • wystąpienie do sądu o zastosowanie jednego z trzech środków określonych w art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (1. udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia, 2. uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia, 3. rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem).

Fundacje

Prezydent Miasta Poznania posiada określone w ustawie o fundacjach uprawnienia nadzorcze wobec:

 • fundacji mających siedzibę na terenie Poznania;
 • fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej przez nie na obszarze Poznania.

W przypadku stwierdzenia, iż zarząd fundacji prowadzi działania niezgodne z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim została ustanowiona, Prezydent Miasta Poznania może:

 • wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, jeżeli jest ona rażąco sprzeczna z celem fundacji albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Składając wniosek Prezydent Miasta Poznania może zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy;
 • wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu;
 • żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji;
 • wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego (ale tylko po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyżej, albo w razie dalszego uporczywego naruszania przepisów prawa, statutu lub celu fundacji przez zarząd).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pokój nr 96 lub lub skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

Podstawa prawna

Inne informacje

Uwaga!

W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na wniosek Prezydenta Miasta Poznania może nałożyć na stowarzyszenie grzywnę w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Wówczas stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do Sądu o zwolnienie z grzywny.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach, którym jest nadzór nad działaniem stowarzyszeń oraz fundacji mających siedzibę na terenie miasta Poznania oraz fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na terenie miasta Poznania, a mających siedzibę w innym miejscu.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2021-11-08 00:00
Opis zmian: Dodanie do grupy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2021-11-08 09:12