nowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. 

Aby ograniczyć bezpośredni kontakt dokumenty można przesłać na adres: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

W przedsionku budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę - nie ma możliwości płatności w urzędzie). Wniosek wraz z załącznikami należy wrzucać do skrzynki w zaklejonych kopertach z opisem "Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli" w godzinach pracy Urzędu.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878 49 54, 61 878 49 53.

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z załącznikami:

 1. oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 3. kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz)
 4. kserokopia prawa jazdy (przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz)
 5. wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 6. wykaz zgłaszanych kierowców, zatrudnionych przez przedsiębiorcę oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz
 7. kserokopie dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki
 8. dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany
 9. kserokopię ważnego świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje
 10. zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz
 11. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu/ów.

Miejsce złożenia dokumentów

 • pocztą (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
 • lub złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (przedsionek holu).

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę :

 • za licencję ważną do 15 lat - 200 zł
 • za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 •  za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis):

 • za licencję ważną do 15 lat - 22 zł
 • za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
 • za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji; w innych przypadkach utraty licencji to 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski

10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

Termin i sposób załatwienia

O sposobie rozpatrzenia wniosku poinformujemy telefonicznie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377)

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz.2140) , którym jest prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów.4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:a)   dostępu do swoich danych osobowychb)   żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec)   żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja miejsca i sposobu zlożenia dokumentów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2020-10-28 11:06