Podatek od środków transportowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Podatków i Opłat

Deklaracja podatkowa ON-LINE

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od środków transportowych w 5 minut.

Wypełnij i złóż Deklarację DT-1 ON-LINE

Wymagane dokumenty

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.Istnieje możliwość złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów

Uprzejmie informujemy, że od 14 marca 2022 Oddział Obsługi Klienta będzie działał w lokalizacjach:
przy ul. Za Bramką 1
przy ul. Gronowej 22
przy ul. 28 Czerwca 1956 r.  nr  404
Z powodów organizacyjnych  przy przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr  404 jest czasowo zamknięta, o ponownym otwarciu zostaniecie Państwo poinformowani.
Lokalizujcie przy ul. Libelta 16/20 i przy ul.Wszystkich Świętych 1 (sala obsługi PCŚ) zostają na stałe zamknięte.

Od dnia 18 stycznia 2021 roku istnieje możliwość wizyty w Urzędzie w Oddziale Obsługi Klienta po wcześniejszej rezerwacji przez internet.Prosimy jednak przed umówieniem się, zadzwonić i upewnić, czy osobista wizyta w Urzędzie jest konieczna oraz jakie dokumenty powinniście mieć Państwo ze sobą, tak aby sprawnie załatwić sprawę. Prosimy o przyjście z wypełnionymi formularzami oraz kopiami dokumentów, jakie należy dołączyć. Usprawni to i skróci czas obsługi.W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących, jeśli to nie jest konieczne - staramy się nie tworzyć niepotrzebnych zbiorowisk w poczekalniach, dodatkowo maksymalna liczba osób w poczekalni jest ograniczona. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie wizyty w Urzędzie.Wszelką korespondencję należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć bezpośrednio w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku w lokalizacji Urzędu przy ul. Słowackiego 22, 61-706 Poznań.Istnieje możliwość składania podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /UMPoznan/SkrytkaESP.Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego (po@um.poznan.pl).Informacja telefonicznaBiuro Poznań Kontakt,  tel. 61 646 33 44

Opłaty

Złożenie deklaracji podatkowej - bez opłat.Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia pobiera się w kwocie 17 zł za potwierdzenie jednej okoliczności lub jednego faktu urzędowego czy jednego stanu prawnego. W przypadku potwierdzenia na jednym dokumencie więcej niż jednego faktu, stanu prawnego czy urzędowych faktów należna opłata uzależniona będzie od ich ilości (dla przykładu jeżeli wydajemy zaświadczenie, że w lokalu nr 1 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wynosi 17 zł, natomiast w sytuacji gdy na jednym dokumencie wydamy zaświadczenie, że w lokalu nr 1, 2, 3, 5, 10, 15 przy ul. Poznańskiej 13 nikt nie jest zameldowany należna opłata wyniesie 102 zł (6 x 17 zł)).
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń lub zwolnień z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Do najczęściej występujących zwolnień należą:
1.        złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,
2.        złożenie pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów.
Ponadto pragniemy także przypomnieć, że od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa. Urząd Miasta Poznania nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:
-        bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,
-        gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.
Rachunek właściwy dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej nie uległ zmianie - PKO BP S.A nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Termin i sposób załatwienia

 • należny podatek obliczony w wyniku samoopodatkowania poprzez złożenie deklaracji podatkowej lub
 • decyzja organu podatkowego określająca wysokość zobowiązania podatkowego jako wynik przeprowadzonego postępowania podatkowego wobec niezłożenia deklaracji podatkowej wydawana w terminie 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu na zasadach zgodnych z ustawą - Ordynacja podatkowa

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm. ).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1353).
 5. Uchwała Nr LXXIV/1404/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8258).

Tryb odwoławczy

 • Tryb odwoławczy
 • Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
 • został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września danego roku - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych  - bez wezwania - na rachunek budżetu miasta Poznania w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.Warunkowo nowi kontrahenci składający po raz pierwszy deklarację podatkową, którzy nie uzyskali jeszcze indywidualnego numeru rachunku bankowego, korzystają z numeru konta bankowego podstawowego: PKO Bank Polski S.A. 89 1020 4027 0000 1502 1262 0805.Podatek od środków transportowych można zapłacić bez prowizji we wszystkich oddziałach banku PKO Bank Polski S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:a)      dostępu do swoich danych osobowych,b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magda Niedziela
Data wytworzenia informacji: 2022-03-07 00:00
Opis zmian: Uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2022-03-07 14:12