Pomoc dla pełnoletnich wychowanków.

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu rodziny zastępczej lub umieszczeniu wychowanka w placówce,
 • zgoda osoby podejmującej się funkcji opiekuna usamodzielnienia
 • program usamodzielnienia,
 • zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania wychowanka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówce,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o dochodach rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań

tel. (61) 878 1738

(61) 878 1810

(61) 878 1739

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wystawienie decyzji przyznającej pomoc poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego (jeżeli świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i analizą dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r., Nr 6, poz. 45 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012r. poz. 954)

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za posrednictwem Dyrektora MOPR

Inne informacje

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

1)     pieniężną na usamodzielnienie;

2)     pieniężną na kontynuowanie nauki;

3)     w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

4)     w uzyskaniu zatrudnienia;

5)     na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1)     przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki,
 2. usamodzielnienie,
 3. zagospodarowanie;

2)     udziela się pomocy w uzyskaniu:

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 2. zatrudnienia;

3)     zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1)     3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2)     roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:

1)     okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;

2)     okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Łukasz Bielski
Data i godzina publikacji: 2019-09-05 15:15