pomoc uchodźcom

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Wniosek cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach, złożony w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy o jakim mowa powyżej. Wniosek powinien zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 • pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Do wniosku składanego przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć kopie:

 • decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy,
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
 • karty pobytu cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy,
 • inne dokumenty, będące w posiadaniu cudzoziemcy, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Do wniosku składanego przez cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą należy dołączyć kopie:

 • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej;
 • inne dokumenty, będące w posiadaniu cudzoziemcy, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Do wniosku składanego przez cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, należy dołączyć kopie:

 • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 • karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielnego udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 • inne dokumenty, będące w posiadaniu cudzoziemcy, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 872-36-01,  Punkt Obsługi Klienta (61) 872-36-11 
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro (sekretariat) tel. (61) 878-19-25 lub  (61) 878-19-26
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Sienkiewicza 22, Punkt Obsługi Klienta - parter, tel. 61/878 - 18-88 (wejście z boku budynku),   (sekretariat - V piętro), tel. 61/878-1881
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

Tryb i terminy załatwiania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zdnia  8 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Celem pomocy jest wspieranie procesu integracji. Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, a obejmuje świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne poradnictwo. Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji uzgodnionego pomiędzy MOPR a uchodźcą, osobą, która uzyskała ochronę uzupełniającą, osobą, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 159 ust. 1 pkt. 1 c  lub d ustawy o cudzoziemcach, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania cudzoziemcy i MOPR.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Honorata Kobusińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-01-12 10:10