potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 061 878-4778. 

Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP posiada jedynie postać elektroniczną.

Pracownik punktu potwierdzającego realizuje następujące zadania:

 • Potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP 
 • Przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP
 • Unieważnienie profilu zaufanego ePUAP

W Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa pracownik przy okienku po stwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP drukuje wniosek i przedstawia do weryfikacji przez wnioskodawcę w celu złożenia podpisu.

Dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Aby potwierdzić profil zaufany ePUAP należy wybrać jeden z trybów postępowania:

 • wypełniając wniosek na stronie www.pz.gov.pl. wybierając "Załóż Profil Zaufany i potwierdź - w punkcie potwierdzającym". Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających.  W przypadku wybrania Wydzialu Działalności Gospodarczej i Rolnictwa obowiązuje rejestracja wizyty.
 • przez bankowość elektroniczną (szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków) 

W przypadku Urzędu Miasta Poznania profil zaufany ePUAP potwierdza się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

 • INFORMACJA i potwierdzanie - sala obsługi (parter)

Opłaty

Potwierdzenie profilu ePUAP jest zwolnione  z opłat.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku zgodności tożsamości i odręcznym podpisaniu przez tę osobę wniosku w postaci papierowej następuje potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 poz. 565 z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1626
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1633

Tryb odwoławczy

Czynność Organu Gminy związana z potwierdzenie profilu ePUAP jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

 • Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata). 
 • Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.
 • Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie, uwagę lub problem z działaniem usługi Profil Zaufany pod nr telefonu: 48 (42) 253 54 50 czynny pn. - pt. w godzinach 7:00 - 18:00

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=14

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić, że system kolejkowy zaprzestaje wydawania biletów 15 minut przed zakończeniem pracy Wydziału. 

Przy budynku znajduje się bezpłatny parking dla klientów. 

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji papierowej prowadzonej przez Wydział Urzędu Miasta Poznania potwierdzający Profil Zaufany jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którym jest wykonywanie czynności potwierdzenia, unieważnienia, przedłużenia lub sprawdzenia statusu profilu zaufanego w ramach pełnienia funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do potwierdzenia, unieważnienia, przedłużenia lub sprawdzenia statusu profilu zaufanego.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Michalska-Dudek
Data wytworzenia informacji: 2022-10-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji o przetwarzaniu danych osobowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-10-10 09:06