Rejestracja profesjonalna

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Jeśli jesteś podmiotem uprawnionym, czyli:

 1. przedsiębiorcą posiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę lub przedsiębiorcą posiadającym siedzibę za granicą, a oddział w Polsce, zajmującym się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
 2. jednostką uprawnioną lub jednostką badawczą producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającą badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części. Możesz w ramach prowadzonej działalności wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu w celu posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą), pod warunkiem, że siedziba Twojej firmy/spółki znajduje się w Poznaniu.

Aby otrzymać decyzję o profesjonalnej rejestracji wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej albo złóż oświadczenie, że firma, którą prowadzisz jest wpisana do CEiDG lub spółka, którą reprezentujesz, jest wpisana do KRS i zajmuje się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
 • jeśli jesteś jednostką uprawnioną lub jednostką badawczą producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającą badania pojazdy, przedmiotu pojazdu lub części przynieś kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań w tym zakresie;
 • oświadczenie przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • oświadczenie podmiotu uprawnionego, że:

a) każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,

b) będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,

c) blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot;

 • Kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Wniosek złóż osobiście. Jeżeli nie jest to możliwe udziel pisemnego pełnomocnictwa do złożenia wniosku. Skorzystaj z naszego wzoru.

Pamiętaj, że członkami władz organów są osoby zasiadające w zarządzie władz spółki, radzie nadzorczej oraz komisji rewizyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań. Wstępnej weryfikacji dokumentów dokona pracownik merytoryczny - pokój nr 6, parter.

Opłaty

Za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji musisz wnieść opłatę.Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • profesjonalna rejestracja - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane podmiotu uprawnionego
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane podmiotu uprawnionego
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

Wysokość opłat:

 • Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów - 100,00 zł;
 • Opłata za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 10,00 zł
 • Opłata za wydanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych:

- samochodowych - 80,00 zł;- motocyklowej - 40,00 zł;- motorowerowej - 30,00 zł

 • Opłata za wydanie znaku legalizacyjnego (nalepek legalizacyjnych) na profesjonalne tablice rejestracyjne - 12,50 zł.
 • Opłata ewidencyjna 0,50 gr. za każdy blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz za każdy komplet zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (tablicy)

17 zł pełnomocnictwo od każdej osoby, za która załatwisz sprawę.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wraz z wymaganymi dokumentami otrzymasz decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów wraz z załącznikiem "A", w którym określone będą wydane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne do legalizacji tych tablic.O tym, że decyzja i oznaczenia są gotowe do odbioru powiadomimy Cię telefonicznie lub e-mailem, który podałeś we wniosku.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy Ci profesjonalnej rejestracji możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szwed Marcin
Data wytworzenia informacji: 2022-09-27 00:00
Opis zmian: Korekta pisarska Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2022-09-27 09:34