rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb - jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

 Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5054.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl lub osobiście 
w dowolnie wybranym organie rejestrującym oraz właściwych polskich związków sportowych:

  1. Polski Związek Żeglarski, al.. ks. J. Poniatowskiego, 03-901 Warszawa http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski
  2. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa http://interesant.reja24.gov.pl

Dotychczas obowiązujące zasady rejestracji jednostek pływających służących do połowu ryb tracą ważność.

Wnioski dostępne do pobrania na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie: 
www.ums.gov.pl

Opłaty

Wysokość opłat związanych z rejestracją określona została w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m., tj.:

  • 80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego
  • 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Zarejestrowany sprzęt na podstawie  dotychczasowych przepisów, o ile podlega obowiązkowi rejestracji, musi być zarejestrowany ponownie, w terminie określonym w ustawie   (art. 28 ustawy Dz.U.2018.1137) - opłata za rozpatrzenie wniosku  o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w tym przypadku wynosi 60 zł.

Opłaty związane z rejestracją należy uiścić na konto Miasta Poznania - Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań Nr:  49 1020 4027 0000 1602 1262 0797.

Termin i sposób załatwienia

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających odbywać się będzie poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REJA24.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137 z późn. zm.) obowiązkowi rejestracji podlega:
  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- o ile nie posiada innej niż Polska przynależności.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z § 18 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001r. (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.)

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb na okres 5 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji w sprawach dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-16 16:37