rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5054.

Aby dokonać rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb wydrukuj wniosek, wypełnij go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

MIEJSCE ODBIORU:

Zaświadczenie zostanie do Ciebie wysłane Pocztą.

Opłaty

1. Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego wydawane jest w terminie 7 dni od daty złożenia/wpływu wniosku. Zaświadczenie zostanie do Ciebie wysłane Pocztą.

Podstawa prawna

1. Art. 20 ust. 2, 3, 3a - Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2015.652 j.t.) oraz §17 ust. 1, 2 i § 18 ust. 1, 2,3 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.).2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

Inne informacje

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb realizowana jest tylko dla mieszkańców m. Poznania. W przypadku sprzedaży, kradzieży, itp. sprzętu pływającego należy dokonać zgłoszenia wyrejestrowania.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z § 18 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001r. (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.)

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb na okres 5 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Czubała
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-28 12:17 - aktualizacja (Aktualizacja)