rejestracja zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5058 lub 61 878-5051.

Aby wpisać zwierzę do rejestru lub zgłosić jego wykreślenie wydrukuj wniosek, wypełnij go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt,

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt / za wydanie zaświadczenia o zmianie danych w rejestrze lub zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru zwierząt.

Ponadto:

1. Tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej,

2. Kopia zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, składana w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru zwierząt tych gatunków,

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją zwierząt lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia), żądania wydania zaświadczenia o zmianie danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru.

Pod danymi wnioskodawcy prosimy o dopisanie nr telefonu w razie konieczności kontaktu po weryfikacji dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, tel. 61 878 50 51

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Miejsce odbioru:

Zaświadczenie zostanie do Ciebie wysłane Pocztą.

Opłaty

1. Za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł od każdego gatunku zwierząt (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu zwierząt do rejestru),

2. Za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru - 17 zł (nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru),

3. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie zostanie do Ciebie wysłane Pocztą.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.),2. Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t., z późn. zm.),3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U.2011.173.1037),4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),5. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2011.43.224, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych oraz wydanie zaświadczenia o wpisie.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w przypadku ubiegania się o wpis do rejestru zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych. Przy czym podanie numeru telefonu lub adresu email jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie kontaktu z Panią/Panem oraz przyspieszenie rozpatrzenia złożonego wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sandra Korcz
Data wytworzenia informacji: 2024-06-07 00:00
Opis zmian: Aktualizacja danych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Czubała
Data i godzina publikacji: 2024-06-07 13:15