Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą je rozwiązać (stowarzyszenie osiągnęło swój cel, brak woli członków do kontynuowania działalności, wyczerpanie środków finansowych), należy wykonać następujące czynności:

Etap 1 - Rozwiązanie stowarzyszenia

Zwołanie walnego zebrania członków i podjęcie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (uchwały powinny spełniać wymogi określone w regulaminie). W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.

Jeżeli członkowie stowarzyszenia nie podejmą uchwały o wyborze likwidatora, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jako likwidator do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisany zostanie dotychczasowy przedstawiciel lub członkowie zarządu.
Sporządzone dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał do organu nadzorującego (Urząd Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) celem wpisania informacji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po wpisaniu informacji w ewidencji organ w terminie do 7 dni wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty (do pobrania):

Etap 2 - Likwidacja stowarzyszenia

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne - podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia (np. na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl), reguluje powstałe w toku działalności stowarzyszenia zobowiązania, sporządza sprawozdanie finansowe, pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie). UWAGA! Koszty likwidacji pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzorującego zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego oświadczając jednocześnie, że informacja o likwidacji stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości i zaspokojone zostały wszelkie zobowiązania stowarzyszenia. Organ wpisuje informację o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty (do pobrania):

Pamiętaj!

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny w Poznaniu (zgłoszenie aktualizacyjne - na formularzu NIP-2 w Urzędzie Skarbowym, na formularzu RG-OP w Urzędzie Statystycznym; do formularza załącza kopię dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pokój nr 96 lub skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

UWAGA! Przed złożeniem zawiadomienia możesz skonsultować prawidłowość jego wypełnienia - udzielimy informacji telefonicznie lub mailowo - w tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem POZnan*KONTAKT tel. 61 646 33 44 lub napisz do nas (załączając dokumenty, które chcesz skonsultować) na adres e-mail: adrian_kokot@um.poznan.pl lub marta_mianowska@um.poznan.pl. 

Opłaty

Złożenie zawiadomień: o wszczęciu i zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego nie podlega opłacie. Informacje o wpisaniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji otrzymasz z urzędu - bez żadnych opłat.

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie z ewidencji:

  • wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości  - 17 zł;  nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Potwierdzenie uiszczenia opłaty załącz do wniosku. Zaświadczenie otrzymasz w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki, wezwiemy likwidatora stowarzyszenia do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

O wpisaniu informacji o likwidacji stowarzyszenia albo bezskuteczności wniosku o wpis do ewidencji, powiadomimy niezwłocznie likwidatora stowarzyszenia.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.05.2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, którym jest nadzór nad stowarzyszeniami.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2021-07-08 00:00
Opis zmian: aktualizacja opisu sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2021-07-08 12:49