Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

UWAGA! Opis sprawy nie dotyczy stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszeń sportowych wpisanych do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Wydział Sportu.

Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą je rozwiązać (stowarzyszenie osiągnęło swój cel, brak woli członków do kontynuowania działalności, wyczerpanie środków finansowych), należy wykonać następujące czynności:

Etap 1 - Rozwiązanie stowarzyszenia

Zwołanie walnego zebrania członków i podjęcie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (uchwały powinny spełniać wymogi określone w regulaminie). W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.

Jeżeli członkowie stowarzyszenia nie podejmą uchwały o wyborze likwidatora, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jako likwidator do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisany zostanie dotychczasowy przedstawiciel lub członkowie zarządu.
Sporządzone dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał do organu nadzorującego (Urząd Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) celem wpisania informacji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po wpisaniu informacji w ewidencji organ w terminie do 7 dni wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty (do pobrania):

Etap 2 - Likwidacja stowarzyszenia

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne - podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia (np. na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl), reguluje powstałe w toku działalności stowarzyszenia zobowiązania, sporządza sprawozdanie finansowe, pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie). UWAGA! Koszty likwidacji pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzorującego zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego oświadczając jednocześnie, że informacja o likwidacji stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości i zaspokojone zostały wszelkie zobowiązania stowarzyszenia. Organ wpisuje informację o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wymagane dokumenty (do pobrania):

Pamiętaj!

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny w Poznaniu (zgłoszenie aktualizacyjne - na formularzu NIP-2 w Urzędzie Skarbowym, na formularzu RG-OP w Urzędzie Statystycznym; do formularza załącza kopię dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pokój nr 96 lub biuro podawcze mieszczące się w sali obsługi na parterze.

UWAGA! Przed złożeniem zawiadomienia możesz skonsultować prawidłowość jego wypełnienia - udzielimy informacji telefonicznie lub mailowo - w tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem POZnan*KONTAKT tel. 61 646 33 44 lub napisz do nas (załączając dokumenty, które chcesz skonsultować) na adres e-mail: adrian_kokot@um.poznan.pl lub marta_mianowska@um.poznan.pl. 

Opłaty

Złożenie zawiadomień: o wszczęciu i zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego nie podlega opłacie. Informacje o wpisaniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji otrzymasz z urzędu - bez żadnych opłat.

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie z ewidencji:

  • wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości  - 17 zł;  nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej załącz do wniosku. Zaświadczenie otrzymasz w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki, wezwiemy likwidatora stowarzyszenia do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

O wpisaniu informacji o likwidacji stowarzyszenia albo bezskuteczności wniosku o wpis do ewidencji, powiadomimy niezwłocznie likwidatora stowarzyszenia.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.05.2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, którym jest nadzór nad stowarzyszeniami.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adrian Kokot
Data wytworzenia informacji: 2024-04-16 00:00
Opis zmian: aktualizacja opisu sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2024-04-16 08:26