skierowanie do dziennego domu pomocy

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  - do wglądu,
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 872-36-01,  Punkt Obsługi Klienta (61) 872-36-11 
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro (sekretariat) tel. (61) 878-19-25 lub  (61) 878-19-26
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Sienkiewicza 22, Punkt Obsługi Klienta - parter, tel. 61/878 - 18-88 (wejście z boku budynku),   (sekretariat - V piętro), tel. 61/878-1881
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Odpłatność ustalana jest w oparciu o zdiagnozowaną sytuację osoby ubiegającej się
o przyznanie pomocy, na podstawie Uchwały Nr CV/1205/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006r. w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej (http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2002-2006,1/cv-1205-iv-2006-z-dnia-2006-10-10,15014/

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/ osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, materialnej etc.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr CV/1205/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 października 2006r. w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Dzienny dom pomocy społecznej zapewnia:

1)      podstawowe świadczenia opiekuńcze, obejmujące:

a)      udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b)      podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności oraz drobnych pracach na rzecz Domu i innych osób,

c)      udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych;

2)      zaspokajanie potrzeb bytowych, polegających na:

a)      zorganizowaniu czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,

b)      zapewnieniu możliwości korzystania z urządzeń i środków ułatwiających dbanie
o higienę osobistą;

3)      zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych w zakresie:

a)      pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia,

b)      pomocy i wsparcia psychologicznego,

c)      ogólnej gimnastyki usprawniającej;

4)      działania wspomagające polegające na:

a)      umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, turystycznych,

b)      stymulowaniu utrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem społecznym poprzez wspólny udział w festynach i spotkaniach okolicznościowych.

Szczegółowy zakres zadań Domu, wynikający z istniejących zasobów lokalowych
i kadrowych ośrodka wsparcia, określony jest w statucie Domu, nadanym uchwałą Rady Miasta.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Honorata Kobusińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-01-12 10:51