skierowanie do rodzinnego domu pomocy

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  -  do wglądu,
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy uzupełnione wskazaniem pielęgniarskim co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 878-18-17,  Punkt Obsługi Klienta (61) 878-18-18 
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro (sekretariat) tel. (61) 878-19-25 lub  (61) 878-19-26
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12, pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny. Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka)
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą pomiędzy osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności a MOPR.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o potrzebie skierowania do domu pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających pilnego skierowania  wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r w sprawie rodzinnych domów pomocy, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.

Osobom przebywającym w rodzinnym domu pomocy zapewnia się, dostosowane do ich sprawności psychofizycznej, całodobowe:

1) usługi bytowe: miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości;

2) usługi opiekuńcze: udzielanie pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, kontakty z otoczeniem, inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb

Osobom niepełnosprawnym rodzinny dom pomocy umożliwia korzystanie z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz udział w aktywizacji zawodowej

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Kegel
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-06 11:00 - aktualizacja (Aktualizacja)