skierowanie do środowiskowego domu samopomocy

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  -  do wglądu,
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa
  o występujących zaburzeniach psychicznych
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań
  do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  o ile jest posiadane,
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Miejsce złożenia dokumentów

 • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 878-18-17,  Punkt Obsługi Klienta (61) 878-18-18 
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro (sekretariat) tel. (61) 878-19-25 lub  (61) 878-19-26
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12, pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Odpłatność miesięczną ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód przekracza kwotę
300 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/ osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, materialnej etc.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Kegel
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-07 08:44 - aktualizacja (Aktualizacja)