Tablice rejestracyjne indywidualne

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz uzyskać indywidulany numer rejestracyjny dla swojego pojazdu, przed podjęciem działań w tym zakresie, sprawdź dostępność wybranego wyróżnika.

UWAGA! Informacja o dostępności wyróżnika jest aktualna na moment jej sprawdzenia i nie powoduje zarezerwowania numeru indywidualnego.

Jeżeli posiadasz miejsce zamieszkania (siedzibę) na terenie Miasta Poznania i sprawdziłeś dostępność wyróżnika, to złóż wniosek o rejestrację pojazdu, wypełnij go wpisując wybrany numer, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Pamiętaj, że w danym momencie możesz mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Jeżeli z dokumentacji  Twojej sprawy lub sytuacji meldunkowej (brak meldunku, meldunek w innej niż Poznań miejscowości) mogą wynikać wątpliwości co do wskazywanego przez Ciebie adresu, zabierz ze sobą dokumenty, który będą go uprawdopodobniać. Mogą to być między innymi -  umowy potwierdzające prawo do lokalu, informacje o podjęciu nauki przez Ciebie lub Twoich bliskich,  leczenie w Poznaniu lub informacje o zawodowym charakterze pobytu w naszym mieście. Musimy sprawdzać, czy jesteśmy właściwym miejscem do załatwienia Twojej sprawy.

Jeżeli posiadasz miejsce zamieszkania (siedzibę) na terenie województwa Wielkopolskiego (nie dotyczy miasta Poznania) i sprawdziłeś dostępność wyróżnika tablic indywidualnych, stosowny wniosek o możliwość rejestracji pojazdu na numer indywidualny musisz złożyć w swoim urzędzie, w którym rejestrujesz pojazd.

Jeśli nie planujesz w najbliższym czasie rejestracji pojazdu, to nie można zarezerwować wybranego wyróżnika. Nadanie tablic indywidualnych musi wiązać się z jednoczesnym zarejestrowaniem pojazdu. 

Jeżeli jesteś pracownikiem organu rejestrującego z terenu województwa Wielkopolskiego  i sprawdzony przez Ciebie wyróżnik tablic indywidualnych jest dostępny, a klient spełnił wszystkie niezbędne formalności związane ze złożeniem wniosku o rejestrację pojazdu na tablice indywidualne, wypełnij wniosek o wpisanie wyróżnika do wojewódzkiej bazy tablic indywidualnych, wydrukuj go i podpisz, a następnie  prześlij do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, możesz również podpisać i wysłać elektronicznie.

Dotyczy tylko mieszkańców miasta Poznania lub przedsiębiorców posiadających w Poznaniu siedzibę.

Miejsce złożenia dokumentów

Dotyczy tylko mieszkańców miasta Poznania lub przedsiębiorców posiadających w Poznaniu siedzibę.

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter,

Opłaty

Wysokość opłat:

 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 1080 zł
 • motocykle -  580 zł.
 • pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Możesz to zrobić (dotyczy tylko mieszkańców miasta Poznania lub przedsiębiorców posiadających w Poznaniu siedzibę):

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • zamówienie tablic - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję w wysokość 3 zł.).

Termin i sposób załatwienia

W przypadku mieszkańców miasta Poznania, po otrzymaniu kompletnego wniosku, złożymy zamówienie na tablice rejestracyjne indywidualne. O tym, że tablica jest gotowa powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Wówczas umów wizytę na rejestracje pojazdu.

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szwed Marcin
Data wytworzenia informacji: 2023-09-13 00:00
Opis zmian: Aktualizacja opisu (koreta w sekcji wymagane dokumenty) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-09-13 10:22