Udostępnianie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Organizacyjny

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście lub przez wysłanie na jeden z adresów:

  1. adresy email: prezydent@um.poznan.pl oraz bezpośrednio do wydziałów Urzędu Miasta Poznania (adresy email w BIP).
  2. korespondencyjnie na adres pocztowy: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej na platformie ePUAP.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Opłaty

Wydział udostepniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany cyfrowy nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, kopia elektroniczna - skan po anonimizacji danych prawnie chronionych, zapis na nośniku cyfrowym), Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji w ww. terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Inne informacje

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Podstawowym źródłem informacji jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Udostępnianie informacji niezamieszczonych w BIP odbywa się na wniosek zainteresowanego. Wnioskodawcą może być każda osoba lub podmiot prawa prywatnego.

Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Ustalenie podmiotu obowiązanego, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja należy do wnioskodawcy.

Prawo do dostępu do informacji publicznej obejmuje również możliwość uzyskania informacji przetworzonej. Jednak tylko wtedy, kiedy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Występując o uzyskanie informacji przetworzonej, należy wykazać, w jakim stopniu informacja jest szczególnie istotna dla szeroko rozumianego interesu publicznego.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Urząd prowadzi Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, który jest jawny, z wyłączeniem danych wnioskodawcy, i podlega zamieszczeniu w BIP.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, którym jest udostępnianie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

    a) dostępu do swoich danych osobowych,

    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

    c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej lub przekazania odpowiedzi na wskazany adres.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Barbara Szymandera
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Maciejewska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 13:00