wpis do CEIDG - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878-1674.

Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Zgłoszenie dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

  • CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD
  • CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  • CEIDG-RB - służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego
  • CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej
  • CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku
  • CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
  • Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
  • Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • Zgłoszeniem albo zmiana zgłoszenia płatnika składek do Zakładu ubezpieczeń Społecznych
  • Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Dowód osobisty do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany) - w związku z istniejącą pandemią proponujemy korzystać z tej drogi złożenia wniosku CEIDG-1
  • pobrać wniosek ze strony www.ceidg.gov.pl z zakładki "Formularze i Instrukcje" lub wypełnić wniosek on-line www.ceidg.gov.pl - wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości - w tym przypadku obowiązuje rejestracja wizyty w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa; potwierdzić tożsamość oraz podpis na wniosku można również u notariusza, a następnie potwierdzony wniosek złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa lub wysłać do WDGiR za pośrednictwem poczty na adres: 61-441 Poznań ul. 28 czerwca 1956r. nr 404.

W siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa jest możliwość potwierdzenia profilu zaufanego.  Aby móc potwierdzić profil zaufany należy zarejestrować się na stronie www.pz.gov.pl.

W przypadku Urzędu Miasta Poznania wniosek składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa: 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

  • INFORMACJA i składanie wniosków - sala obsługi (parter)

UWAGA: W Wydziale funkcjonuje system, do którego bilety wydawane są w INFORMACJI.

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić, że system kolejkowy zaprzestaje wydawania biletów 15 minut przed zakończeniem pracy Wydziału. 

Więcej informacji na stronie CEIDG i BIZNES.GOV.PL

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony  z opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i dokonanie żądania zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata 17 zł. Opłatę za udzielenie pełnomocnictwa można zrobić tylko przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763   (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu należy wpisać "pełnomocnictwo".

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem go do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

ZNAJDŹ PRZEDSIĘBIORCĘ -> NIP -> SZUKAJ -> DRUKUJ.

Przy budynku znajduje się bezpłatny parking dla klientów. 

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=14

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału. 

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Czubała
Data i godzina publikacji: 2020-04-28 12:35