Wpis do ewidencji instruktorów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli ukończyłeś szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub jesteś już instruktorem i zmieniłeś miejsce zamieszkania na Poznań, musisz wpisać się do ewidencji instruktorów.

Jeśli dokonujesz wpisu po raz pierwszy lub rozszerzasz swoje uprawnienia o nowe kategorie prawa jazdy, wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku o wpis załącz następujące dokumenty:

 • aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm;
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań;
 • zaświadczenie o niekaralności (w przypadku posiadania zaświadczenia w formie elektronicznej - przekaż otrzymany dokument w postaci pliku XML);
 • zaświadczanie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców (wpis po raz pierwszy);
 • zaświadczanie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów/wykładowców (w przypadku rozszerzania uprawnień);
 • dowód opłaty za wpis do ewidencji instruktorów;
 • opłaty za egzamin państwowy  (wpis po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień);
 • w przypadku rozbieżności w adresie zamieszkania między danymi widniejącymi we wniosku (bądź załącznikach), a danymi wynikającymi z ewidencji ludności - do wniosku powinieneś załączyć oświadczenie o centrum spraw życiowych (druk do pobrania w części Formularze do druku, bądź wydawany w urzędzie).

Dodatkowo, podczas wizyty w urzędzie, przygotuj do okazania następujące dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu);
 • prawo jazdy (do wglądu). 

Jeżeli jesteś już instruktorem i zmieniłeś adres zamieszkania na Poznań - wypełnij i złóż wniosek
Orzeczenia i zaświadczenia o ukończonym kursie zostaną przekazane nam z urzędu, w którym byłeś wpisany do ewidencji instruktorów.

Jeżeli posiadałeś wcześniej uprawnienia instruktora nauki jazdy, ale zostałeś skreślony z ewidencji - skontaktuj się z pracownikiem naszego urzędu, aby ustalić jakie dokumenty musisz złożyć.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być aktualne.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, I piętro, pokój 111, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Za wpis do ewidencji instruktorów musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania: 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).
        

Wysokość opłat:

 • 50zł - wpis do ewidencji instruktorów.

Informacje o opłacie  za egzamin państwowy znajdziesz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: http://www.poznan.uw.gov.pl/egzaminowanie-kandydatow-na-instruktorow-i-instruktorow-nauki-jazdy.   

Termin i sposób załatwienia

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji instruktorów następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 2 dni.

Podstawa prawna

 • ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi;
  

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. szkoleń kierowców, wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Budziński Marcin
Data wytworzenia informacji: 2022-11-23 00:00
Opis zmian: Atualizacja Wymagane dokumenty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2022-11-23 09:38