Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie miasta Poznania.

Aby dokonać wpisu do rejestru wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas. Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • oświadczenie,
 • dowód opłaty.
         

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, do wniosku dołącz odrębne oświadczenie dla każdego wspólnika oraz dowód opłaty oddzielny dla każdego wspólnika.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce;
 • nie jest w stanie likwidacji lub upadłości;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 
         

Pamiętaj, że wpisu możesz dokonać dopiero po pozytywnej decyzji wydanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Poświadczenie, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, I piętro, pokój 111, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Za wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy:
  • opłata skarbowa - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).
          

Wysokość opłat:

 • 412zł - nowy wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów;
 • 206zł - zmiana wpisu związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • 17zł - wydanie zaświadczenia potwierdzające zmianę danych w rejestrze (za wyjątkiem rozszerzenia działalności gospodarczej objętej wpisem).
          

Termin i sposób załatwienia

Wpis następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. stacji kontroli pojazdów, wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartkowiak Adam
Data wytworzenia informacji: 2023-09-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja w sekcji Załączniki do sprawy: Rejestr SKP (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-09-01 08:47