Wpis / zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Aktualny rejestr ośrodków szkolenia kierowców z Poznania.

Aby dokonać wpisu do rejestru lub uaktualnić dane w rejestrze wypełnij odpowiedni wniosek, a następnie wyślij go przez internet wraz z podpisem elektronicznym, bądź wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas. Do wniosku załącz dowód opłaty (jeśli jest wymagany).

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • zapewnia uprawnioną osobę do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Miejsce złożenia dokumentów

Opłaty

Za wpis / zmianę wpisu do rejestru musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania:
  • wpis do rejestru przedsiębiorców OSK, rozszerzenie zakresu szkolenia - nr konta 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.);
  • zmiana danych w rejestrze - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).
            

Wysokość opłat:

 • 500 zł - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, oraz rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez OSK (związanego z rozszerzeniem zakresu kategorii prowadzonego szkolenia);
 • 17 zł - zmiana danych zawartych w rejestrze z zakresu nie polegającej na rozszerzeniu działalności (np. zmiana: nazwy, siedziby przedsiębiorcy, adresu pomieszczenia biurowego);
 • Zgłoszenie zmian, które nie wymagają wydania zaświadczenia (np. zmiana w zakresie sali wykładowej, placu manewrowego, pojazdów szkoleniowych, instruktorów) - nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisu dokonuje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • ustawy z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. szkoleń kierowców, wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Budziński Marcin
Data wytworzenia informacji: 2022-05-18 00:00
Opis zmian: Aktualizacja w zakresie Formularze do druku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2022-05-18 09:45