Wydanie dowodu osobistego - przez Internet

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeżeli ukończyłeś 12 rok życia, to aby dokończyć składanie wniosku, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez internet, musisz przyjść do urzędu (po umówieniu wizyty), aby złożyć odciski palców i podpis (dane te zostaną zamieszczone w twoim dowodzie) - z małoletnim od 12 r.ż. przychodzi rodzic, opiekun lub kurator, który złożył wniosek przez Internet. Jeśli tego nie zrobisz Twój wniosek nie zostanie zrealizowany.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez 5 lat, dla pozostałych osób przez 10 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa rodzic, opiekun lub kurator.

Do wniosku załącz:

Miejsce złożenia dokumentów

Internet

W przypadku dzieci do 12. roku życia

Gdy rozpoczniemy realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzaj zawartość Twojej skrzynki. Gdy zajdzie konieczność uzupełnienia danych lub fotografia będzie nieprawidłowa - poinformujemy Cię o tym. Brak kontaktu i nieuzupełnienie braków skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, którą również przesyłamy przez ePUAP.

W przypadku osób powyżej 12. roku życia

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy przyjść do urzędu (po uprzednim umówieniu się na wizytę) w celu złożenia podpisu (podpis zostanie zamieszczony na dowodzie osobistym) oraz pobrania odcisków palców. Małoletni od ukończonego 12. roku życia, których dotyczy wniosek muszą być obecni podczas jego realizacji. Uwaga! Z małoletnim od 12 r.ż. przychodzi rodzic, opiekun lub kurator, który złożył wniosek przez Internet. Niestawienie się we wskazanym okresie pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Na stronie www.obywatel.gov.pl możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Na dowód wnioskowany przez internet dla osób powyżej 12. roku życia czekasz maksymalnie 30 dni, licząc od dnia złożenia podpisu i pobrania odcisków palców. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.           

Termin i sposób załatwienia

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Dowód osobisty dla dziecka, które nie ukończyło 12 r.ż., wnioskowany za pośrednictwem platformy ePUAP, możesz odebrać tylko w naszej lokalizacji przy ul. Karola Libelta 16/20 w Poznaniu, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
W pozostałych przypadkach dowód osobisty odbierzesz tam, gdzie złożyłeś podpis i pobrano Twoje odciski palców tzn. przy ul. Karola Libelta 16/20 albo przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu.

Wizytę umówisz:

  • przez Internet (kalendarz)
  • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Dowód osobisty złożony przez internet dla dziecka do 12. roku życia odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty. Dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy odbiorze.

Warstwa elektroniczna

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Podstawa prawna

  • ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27.12.2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
  • ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje

Wszelkie informacje dotyczące dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-Dowodu) znajdziesz TUTAJ.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru. 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Prezydent Miasta Poznania.  

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani / Panu dowodu osobistego.
  • unieważnienia Pani / Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-         zmiany danych zawartych w dowodzie,

-         upływu terminu ważności dowodu,

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • uzyskania przez Panią / Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.  

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-          organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-          ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Gbiorczyk
Data wytworzenia informacji: 2024-03-29 00:00
Opis zmian: aktualizacja podstaw prawnych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2024-03-29 10:42