Wydanie dowodu osobistego - w urzędzie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!Wizytę umówisz:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (prosimy wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz), formularz dostępny w informacji wypełnij przed podejściem do obsługi. Wniosek na dowód osobisty składa:

 • osoba, która ukończyła 18. lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18. lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat. Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.

 • dowód osobisty a w przypadku jego braku, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają) - UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.       

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu uzasadnionego podejrzenia kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca zgłosi ten fakt na właściwym formularzu i uprawdopodobni zgłoszenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego, możesz dokonać w naszej lokalizacji przy ul. Karola Libelta 16/20 oraz przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404 (sala obsługi - parter) w Poznaniu, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wizytę umówisz:

 • przez Internet (kalendarz),
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44.

Wniosek na dowód osobisty dla dziecka poniżej 12. roku życia możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wydanie dowodu osobistego - przez internet.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.       

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:
  • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • jeśli doszło do takiej zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (np. operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r. nie ma podstaw do jego wymiany. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Odbiór dowodu osobistego

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl.

Dowód musisz odebrać osobiście. Zabierz dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś - aktualny paszport (jeśli go posiadasz) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego). Dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu. Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba, dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator. Dziecko powyżej 12. roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków). Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (np. w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie Ci on dostarczony do domu przez urzędnika. W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy po dniu złożenia wniosku wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności. O niemożności odbioru dowodu osobistego oraz udzieleniu pełnomocnictwa należy wcześniej powiadomić Urząd. Jeżeli wniosek o wydanie dowodu osobistego złożyłeś w filii Wydziału przy ul. Gronowej 22a lub ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 i nie odebrałeś dokumentu w terminie 6 miesięcy, dowód osobisty odbierzesz tylko w siedzibie Wydziału przy ul. Libelta 16/20.

Warstwa elektroniczna

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Podstawa prawna

 • ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje

Wszelkie informacje dotyczące dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-Dowodu) znajdziesz TUTAJ.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru. 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Prezydent Miasta Poznania.  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNAPani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w celu:

 • wydania Pani / Panu dowodu osobistego.
 • unieważnienia Pani / Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,-         zmiany danych zawartych w dowodzie,-         upływu terminu ważności dowodu,-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

 • uzyskania przez Panią / Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy.

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.  ODBIORCY DANYCHW celu sporządzenia dowodu osobistego Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJPani / Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo. Dane zbierane w ramach wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHPani / Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:-          organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,-          ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHObowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Gbiorczyk
Data wytworzenia informacji: 2023-07-13 00:00
Opis zmian: aktualizacja opisu sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrian Kokot
Data i godzina publikacji: 2023-07-13 10:11