wydanie karty łowiectwa podwodnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5054.

Aby otrzymać kartę łowiectwa podwodnego wydrukuj wniosek, wypełnij go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

1. Jedna fotografia o wymiarach 2,30 x 2,80 cm,

2. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb,

3. Dowód zapłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, tel. 61 878 50 54,

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

MIEJSCE ODBIORU:

Karta zostanie do Ciebie wysłana Pocztą.

Opłaty

1. Za wydanie karty łowiectwa podwodnego - opłata w wysokości 10 zł

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań, nr rachunku bankowego: 10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

3. Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Karta łowiectwa podwodnego wydawana jest w terminie 7 dni od daty złożenia/wpływu wniosku. Karta zostanie do Ciebie wysłana Pocztą.

Podstawa prawna

1. Art. 7 ust. 5 Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2015.652 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.).2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

Inne informacje

Karty łowiectwa podwodnego wydawane są tylko dla mieszkańców m. Poznania.

Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego jest Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - Komisja Działalności Podwodnej.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z § 18 ust. 1,2,3  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001r. (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.)

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb na okres 5 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)   żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z rejestracji sprzętu pływającego służącego do rybackiego połowu ryb

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja nazwy grupy spraw - usunięcie informacji o epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 13:50