wydanie karty wędkarskiej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5054.

Aby otrzymać kartę wędkarską wydrukuj wniosek, wypełnij go i podpisz.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 1. Jedna aktualna fotografia legitymacyjna;
 2. Oryginał zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Kole PZW stwierdzającego pozytywny wynik egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb oraz ustawy o rybactwie śródlądowym (w przypadku wniosku o wydanie duplikatu karty nie potrzeba tego zaświadczenia);
 3. Dowód zapłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

MIEJSCE ODBIORU:

Karta zostanie do Ciebie wysłana Pocztą lub w miarę możliwości wydana na miejscu.

Opłaty

1. Za wydanie karty wędkarskiej - opłata w wysokości 10 zł

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań, nr rachunku bankowego: 10 1020 4027 0000 1302 1262 0870.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

3. Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Karta wędkarska wydawana jest w terminie 7 dni od daty złożenia/wpływu wniosku. Karta zostanie do Ciebie wysłana Pocztą.

Podstawa prawna

 1. Art. 7 ust. 5 Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2022.883 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 2023 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2023.1373.).
 2. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j.).

Inne informacje

KARTA WĘDKARSKA WYDAWANA JEST TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA POZNANIA

Karta wędkarska wydawana jest osobom, które posiadają pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mają ukończone 14 lat.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i pkt. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2022.883 t.j.), którym jest rozpatrzenie wniosku o wydanie karty wędkarskiej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z  przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązującymi u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych;
b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych (z wyjątkiem numeru telefonu) jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zrealizowania wniosku o wydawanie karty wędkarskiej. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie kontaktu z Panią/Panem oraz przyspieszenie rozpatrzenia złożonego wniosku.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów (np. podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Spychała
Data wytworzenia informacji: 2024-02-08 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Czubała
Data i godzina publikacji: 2024-02-08 12:29