Wydanie tablic czasowych (czerwonych)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Wymagane dokumenty

Tablice czasowe ważne są 30 dni. Wydaje się je w celu przeprowadzenie przeglądu technicznego pojazdu lub naprawy. 

Prowadzimy bezpośrednią obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH.

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Aby otrzymać czerwone tablice wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.Do wniosku załącz następujące dokumenty:W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (np. umowa sprzedaży, faktura VAT);
 • zagraniczny dowód rejestracyjny - jeżeli składa się z wielu części przynieś je wszystkie;
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej - wydruk ze strony e-ZEFIR.
  Uwaga! Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np quad;
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdów zakupionego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem pojazdami;
 • zagraniczne tablice rejestracyjne - jeśli nie masz tablic wystarczy oświadczenie o ich braku;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty;
 • opłata recyklingowa lub w przypadku pojazdu zakupionego i sprowadzonego po 1 stycznia 2016 r. oświadczenie od osoby która sprowadziła pojazd do Polski (skorzystaj z naszego wzoru oświadczenia). Zamiast oświadczenia możesz przedstawić zagraniczną umowę.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.  Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.
Nie ma możliwości rejestracji warunkowej.

W przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce:

 • jeśli pojazd nie jest zarejestrowany na Ciebie: wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (np. umowa sprzedaży, faktura VAT);
 • dowód rejestracyjny;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
  • aktualne ubezpieczenie OC;
  • dowód opłaty.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter,

Do odwołania sprawy dotyczące pojazdów i kierowców realizowane są tylko na ul. Gronowej 22a oraz na ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, nie działa filia na ul. Libelta 16/20.

Opłaty

Za wydanie tablic czasowych musisz wnieść opłatę.Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę;
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • tablice czasowe  - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).

Wysokość opłat:

 • samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 61,50 zł;
 • przyczepy i naczepy - 39,75 zł;
 • motocykle, motorowery i ciągniki rolnicze - 36,75 zł;
 • opłata recyklingowa - 500 zł. 
  Opłacie recyklingowej podlegają samochody poniżej 3500 kg (pozycja "F.2" w dowodzie rejestracyjnym), zakupione i sprowadzone przed 1 stycznia 2016 r.
  Płaci ją osoba, która sprowadziła pojazd do Polski. Przelewem na konto NFOŚiGW - nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 w tytule przelewu wpisz dane osoby, która sprowadziła pojazd do Polski oraz nr nadwozia/VIN;
 • pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.
     

Termin i sposób załatwienia

W dniu rejestracji otrzymasz:

 • czerwone tablice rejestracyjne;
 • pozwolenie czasowe.

Uwaga! Po upływie 30 dni tablice czasowe i pozwolenie czasowe muszą być zwrócone do urzędu, który je wydał.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Inne informacje

Pamiętaj, że w danym momencie możesz mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Jeżeli z dokumentacji  Twojej sprawy lub sytuacji meldunkowej (brak meldunku, meldunek w innej niż Poznań miejscowości) mogą wynikać wątpliwości co do wskazywanego przez Ciebie adresu, zabierz ze sobą dokumenty, który będą go uprawdopodobniać. Mogą to być między innymi -  umowy potwierdzające prawo do lokalu, informacje o podjęciu nauki przez Ciebie lub Twoich bliskich,  leczenie w Poznaniu lub informacje o zawodowym charakterze pobytu w naszym mieście. Musimy sprawdzać, czy jesteśmy właściwym miejscem do załatwienia Twojej sprawy.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szwed Marcin
Data wytworzenia informacji: 2023-09-13 00:00
Opis zmian: Aktualizacja opisu (Inne informacje) (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-09-13 10:31