Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdy musi posiadać wykształcenie techniczne, praktykę i ukończone szkolenie oraz zdać egzamin kwalifikacyjny.

Aby uzyskać uprawnienia diagnosty wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • świadectwo szkolne (lub inny dokument potwierdzający posiadane wykształcenie) wraz kserokopią;
 • zaświadczenia ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) wraz kserokopią;
 • zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej;
 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wraz kserokopią;
 • dowód opłaty.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Uprawnienie do wykonywania badań technicznych wydaje się, jeżeli:

  1. osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada:

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

2. odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, I piętro, pokój 111, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Za wydanie uprawnień diagnosty musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • opłata skarbowa - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 3 zł).
         

Wysokość opłat

48zł - wydanie uprawnienia diagnosty

Termin i sposób załatwienia

Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. stacji kontroli pojazdów, wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja informacji: "Opłaty" (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2020-11-09 09:58