Dłużnicy alimentacyjni

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Działania podejmowane wobec dłużników

Jeśli nie płacisz alimentów możesz stać się dłużnikiem alimentacyjnym.

Działania wobec Ciebie podejmuje organ właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Poznaniu jest to Prezydent Miasta Poznania, który podejmie działania, jeśli:

 • otrzyma wniosek od osoby uprawnionej do alimentów, w przypadku bezskuteczności ich egzekucji,
 • osobie uprawnionej do alimentów wypłacane są pieniądze z funduszu alimentacyjnego,
 • osoba uprawniona do pobierania alimentów zostanie umieszczona w pieczy zastępczej.

Działania te przewidziane są w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przeprowadzenie wywiadu

Jeśli Prezydent Miasta Poznania otrzyma wniosek w Twojej sprawie jako dłużnika alimentacyjnego, wezwie Ciebie do Poznańskiego Centrum Świadczeń, aby przeprowadzić z Tobą wywiad alimentacyjny. Podczas wywiadu musisz złożyć oświadczenie majątkowe, które ma na celu ustalenie Twojej aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej i przyczyn niepłacenia alimentów.

Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej

Jeśli nie płacisz alimentów i nie spłacasz zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub/i z tytułu zaliczek alimentacyjnych, a Twój dług obejmuje okres dłuższy niż 6 miesięcy, informacja o Twoim zadłużeniu zostanie przekazana do Biura Informacji Gospodarczej.

Postępowanie w sprawach ulg w spłacie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej

Prezydent Miasta Poznania jako organ właściwy dłużnika może umorzyć Twoje należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w łącznej wysokości:

 1. 30%, jeżeli egzekucja wobec Ciebie jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
 2. 50%, jeżeli egzekucja wobec Ciebie jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
 3. 100%, jeżeli egzekucja wobec Ciebie jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Ponadto, organ właściwy dla osoby uprawnionej do alimentów może na Twój wniosek umorzyć Twoje należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając Twoją sytuację dochodową i rodzinną.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny,
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją o uznaniu Ciebie za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Aktywizacja osoby bezrobotnej

Jeśli nie możesz wywiązać się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy:

 • zobowiąże Ciebie do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
 • poinformuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej wobec Ciebie.

Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się

W przypadku, gdy uniemożliwiasz przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub:

 • odmówiłeś złożenia oświadczenia majątkowego,
 • odmówiłeś zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
 • bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówiłeś przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,zostanie wszczęte postępowanie o uznanie Ciebie za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Decyzja o uznaniu Ciebie, jako dłużnika alimentacyjnego, za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie zostanie wydana, jeśli przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywałeś się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej, niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeśli decyzja o uznaniu Ciebie za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, Prezydent Miasta Poznania skieruje wniosek do starosty o zatrzymanie Twojego prawa jazdy oraz wniosek do prokuratury o ściganie za uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na Tobie obowiązku alimentacyjnego.

Kolejność zaspokajania należności

W okresie, w którym osoba uprawniona do alimentów otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej od Ciebie w drodze egzekucji należności zaspokaja się w następującej kolejności:

 • należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej - do całkowitego zaspokojenia,
 • należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej - do ich całkowitego zaspokojenia,
 • należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,
 • należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - do ich całkowitego zaspokojenia.

Jako dłużnik alimentacyjny jesteś zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:30 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)