Karty 3+ Wielkopolska Karta Rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny możesz złożyć, jeżeli:

Ty i Twoja rodzina mieszkacie na terenie miasta Poznania, macie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25. roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),

Karta będzie przysługiwała Tobie i pozostałym członkom jeśli:

 • członek rodziny posiada obywatelstwo polskie oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członek rodziny jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, i mieszkasz z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członek rodziny jest mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • jesteś rodziną zastępczą,
 • masz rodzinny dom dziecka. 

Przed złożeniem wniosku przygotuj:

 • jeżeli jesteś rodzicem - oświadczenie, że nie jesteś pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców - poza ww. dokumentami okazuje się też dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ważne: brak kryterium dochodowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wniosek można złożyć także w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • przez e-PUAP
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • poprzez formularz na stronie www.pcs-poznan.pl
 • Przesyłki pocztowej

Wniosek możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Druk wniosku otrzymasz także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Opłaty

Brak opłat za wydanie karty.

Termin i sposób załatwienia

Twoja Karta będzie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli chcesz uzyskać Kartę dla nowego członka rodziny, złóż ponownie wniosek uzupełniając jedynie dane nowego członka rodziny;

Karta przyznawana jest bezpłatnie;

Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.

Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, wydaje się duplikat.

Kartę możesz odebrać, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS o wygenerowaniu Kart, w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00.

Tel. POZnan* Kontakt pod numerem 61 646 33 44

Adres e-mail: cir@pcs-poznan.pl

Karta upoważnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Wielkopolską Kartę Rodziny dostępny jest na stronie www.rops.poznan.pl

Podstawa prawna

 • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 15 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
 • Porozumienie Partnerskie nr 37/miasto/2014 zawarte w dniu 27 listopada 2014r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem Poznań

Tryb odwoławczy

Nie ma możliwości odwołania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Andrzejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-05 07:56 - aktualizacja treści (Aktualizacja)