Pomoc mieszkaniowa - Obniżka czynszu

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, możesz ubiegać się o obniżkę czynszu. Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy.Wymagane dokumentyAby uzyskać obniżkę czynszu, musisz złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń.Do wniosku musisz dołączyć:

 1. druk potwierdzenia danych wypełniony i potwierdzony przez zarządcę lokalu;
 2. wypełnioną deklarację o wysokości dochodów wszystkich osób, które z Tobą mieszkają z 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody, zgodnie z wypełnioną przez Ciebie deklaracją dochodową;
 4. orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym, że osoba niepełnosprawna, z którą mieszkasz, porusza się na wózku inwalidzkim;
 5. orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, jeśli zamieszkujesz z osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

Pamiętaj, że w toku postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń może prosić Cię o dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Twojej sprawy.
Przy składaniu kopii dokumentów, zabierz ze sobą ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek. Wniosek i druki wszystkich załączników możesz pobrać na tej stronie, w zakładce formularze do druku, a także na stronie www.pcs-poznan.pl.Wejdź w zakładkę "Pomoc mieszkaniowa".Kliknij: "obniżka czynszu", następnie wybierz: dokumenty do pobrania.
Druk wniosku wraz z załącznikami możesz też otrzymać w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.Obniżka czynszu przysługuje Ci, gdy:

 1. posiadasz tytuł prawny do zajmowanego lokalu komunalnego,
 2. zajmujesz mieszkanie o odpowiednim metrażu. Powierzchnia normatywna przewidziana dla poszczególnej liczby osób wynosi odpowiednio:
  dla 1 osoby - 35 m2
  dla 2 osób - 40 m2
  dla 3 osób - 45 m2
  dla 4 osób - 55 m2
  dla 5 osób - 65 m2
  dla 6 osób - 70 m2
  w razie zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i poruszasz się na wózku inwalidzkim lub jesteś osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, lub wraz z Tobą zamieszkuje taka osoba, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. Dodatek mieszkaniowy będzie Ci przysługiwał, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, który zajmujesz, nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 40% lub 60% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.Przykład:
Pani Ania z dwójką dzieci i rodzicami mieszka w lokalu o powierzchni użytkowej 72 m2.Powierzchnia normatywna dla 5 osobowego gospodarstwa domowego wynosi 65 m2.Pani  Ania spełnia kryterium metrażowe, ponieważ zajmowany lokal nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 40% tj. 91,00  m2powierzchni użytkowej lokalu.

 1. spełniasz kryterium dochodowe, jesteś osobą samotną prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe i Twój dochód nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury lub jeśli prowadzisz gospodarstwo wieloosobowe i nie przekraczasz 125% kwoty najniższej emerytury na osobę.
  Od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosi 1200,00 zł.
  - 175% to 2100,00 zł.
  - 125% to 1500,00 zł.

<< Dalsze informacja w sekcji "Inne informacje" poniżej >>

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście- poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ,
  • możesz telefonicznie umówić się na wizytę pod numerem 61 646 33 44,
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę "umów się na wizytę",
 • możesz nadać wniosek na poczcie.

Opłaty

Wydane oświadczenie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie obniżki czynszu kończy się wydaniem oświadczenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • uchwała  NR LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

Inne informacje

<< Dalszy ciąg informacji z sekcji Wymagane dokumenty>>Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.Jeśli dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza:

 • 100% najniższej emerytury tj. kwoty 1200,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 25%,
 • 160% najniższej emerytury tj. kwoty 2100,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 20%,
 • 175% najniższej emerytury tj. kwoty 1500,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 10%.

Jeśli dochód gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza na osobę:

 • 70% najniższej emerytury tj. kwoty 840,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 25%,
 • 110% najniższej emerytury tj. kwoty 1320,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 20%,
 • 125% najniższej emerytury tj. kwoty 1500,00 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 10%.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, emeryturę pomostową albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r.;
 • świadczenia wychowawczego;
 • dodatku wychowawczego;
 • dopłaty do czynszu , o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ważne! Jeśli złożysz deklarację niezgodną z prawdą, będziesz zobowiązany do zwrotu właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu, zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.Nie otrzymasz obniżki czynszu, jeśli:

 • jesteś najemcą lokalu na podstawie socjalnego najmu lokalu;
 • jesteś najemcą lokalu służącego do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki;
 • jesteś najemcą tymczasowego pomieszczenia;
 • jesteś najemcą lokalu wynajętego w wyniku przetargu.

Szczegółowe kryteria kwalifikujące do otrzymania obniżki czynszu opisane są też na stronie www.pcs-poznan.pl. Wejdź w zakładkę "Pomoc mieszkaniowa". Kliknij "obniżka czynszu".

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do obniżki czynszu wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Rafał Śmigielski
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-03 20:27 - aktualizacja (Aktualizacja)