Pomoc mieszkaniowa - Świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia pieniężnego jest osoba, która:

  • posiada ważną Kartę Polaka i po 1 stycznia 2017 r. złożyła do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego,
  • wojewoda wydał decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wnioskodawcę, małżonka i na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody właściwego zgodnie z miejscem zamieszkania na terytorium RP. (link do strony)

Termin i sposób załatwienia

Wypłacie podlega prawomocna decyzja wojewody, po uprzednim otrzymaniu środków finansowych na jej realizację. Wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych  składa się do właściwego wojewody  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. We wniosku o dotację  uwzględnia się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany. Ostatni w danym roku budżetowym  wniosek o dotację składa się do dnia 31 października tego roku budżetowego.

Świadczenie wypłacane jest w formie gotówkowej czekiem elektronicznym lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

W przypadku zmiany miejsca pobytu na inny adres zamieszkania na terytorium RP właściwym do wypłaty świadczenia pieniężnego nadal pozostaje organ wskazany w decyzji.

Inne informacje

Wojewoda przyznaje świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy.

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie stanowiącej

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy - równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego- na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka
  • w okresie od 4 do 9 miesiąca- odpowiednio 60% w/w kwot.

Od 1 stycznia 2020 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 2600 zł.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Jaremba
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-28 14:43 - Aktualizacja treści (Aktualizacja)