Świadczenia dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

W latach 2020-2022 programem będą objęci uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2020-2022. 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w danym roku szkolnym.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się odpowiednio w roku szkolnym:

- 2020/2021 w terminie do 30 września 2020 r.                                                                                            

- 2021/2022 w terminie do 30 września 2021 r.                                                                                    

- 2022/2023 w terminie do 30 września 2022 r.

Wniosek złożyć może pełnoletni uczeń lub opiekun ucznia tj.:

 1. Rodzic;
 2. Opiekun prawny;
 3. Rodzic zastępczy;
 4. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
 5. Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

Za zgodą wyżej wymienionych wniosek może złożyć:

 • nauczyciel,
 • pracownik socjalny,
 • inna osoba.

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych następuje w terminie do dnia 7 grudnia odpowiednio 2020 r., 2021 r. i 2022 r., do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.                                                                            W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników,  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26  czerwca 2020 r. r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Zarządzenie Nr617/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mirosław Jaremba
Data i godzina publikacji: 2020-08-18 12:32