Świadczenia dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

W latach 2020-2022 programem będą objęci uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2020-2022. 

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w danym roku szkolnym.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się odpowiednio w roku szkolnym:

- 2022/2023 w terminie do 30 września 2022 r.

Wniosek złożyć może pełnoletni uczeń lub opiekun ucznia tj.:

 1. Rodzic;
 2. Opiekun prawny;
 3. Rodzic zastępczy;
 4. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
 5. Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

Za zgodą wyżej wymienionych wniosek może złożyć:

 • nauczyciel,
 • pracownik socjalny,
 • inna osoba.

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych następuje w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r., do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.                                                                            W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników,  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26  czerwca 2020 r. r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Zarządzenie Nr617/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /UMPoznan/SkrytkaESP, który powierzył zadanie w zakresie realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 Poznańskiemu Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować przez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Może się Pani/Pan także kontaktować bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Poznańskiego Centrum Świadczeń przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie imienia i nazwiska, szkoły oraz klasy do której uczęszcza uczeń, numeru konta bankowego będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka zostały udostępnione Administratorowi przez Dyrektora Szkoły, do której uczęszcza uczeń, który otrzyma pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będzie Poznańskie Centrum Świadczeń, któremu Administrator powierzył zadanie w zakresie udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 oraz podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 • żądania usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Meisner
Data wytworzenia informacji: 2022-08-10 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Borkowski
Data i godzina publikacji: 2022-08-10 13:27