Świadczenia dla uczniów - Zasiłek szkolny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeśli nagłe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, sprawdź, czy możesz otrzymać zasiłek szkolny.

Możesz ubiegać się o zasiłek szkolny, jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka

i spełnione zostały poniższe warunki:

 1. uczeń mieszka w Poznaniu,
 2. nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania,
 • klęska żywiołowa,
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Wymagane dokumenty

Wypełnij wniosek o zasiłek szkolny, który możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "formularze do druku". Druk wniosku otrzymasz też w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Do wniosku dołącz dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ulicy Wszystkich Świętych 1 lub przy ulicy Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44
  • możesz też umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • możesz złożyć wniosek przez internet korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl), wówczas do podpisania wniosku użyj ważnego profilu zaufanego (profil zaufany możesz otrzymać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach zakładu ubezpieczeń społecznych).
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Złożone wnioski Poznańskie Centrum Świadczeń rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty zasiłku rodzinnego - 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Świadczenie otrzymasz zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem wypłaty:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania 

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do zasiłku szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Rafał Śmigielski
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-03 20:01 - aktualizacja (Aktualizacja)