Wspieranie rodziny - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli urodziło ci się dziecko, możesz starać się o pomoc finansową, tzw. becikowe.
O becikowe może starać się obywatel Polski mieszkający w Polsce lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce, jeżeli:
- jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
- jest opiekunem prawnym dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
- jest opiekunem faktycznym dziecka (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka),

Wymagane dokumenty
Becikowe przysługuje:
- jeśli nie przekraczasz KRYTERIUM DOCHODOWEGO, które wynosi 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie.
- jeśli matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Jeżeli tak jest, to wypełnij wniosek.
Wniosek i druki wszystkich załączników możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Druk wniosku wraz z załącznikami możesz też otrzymać w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:
- zaświadczenie od lekarza albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka podczas ciąży była pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka). W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
- kserokopia wyroku zasądzającego alimenty, lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd ustalającej świadczenie alimentacyjne, w przypadku, gdy takie świadczenie zostało ustalone
- dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport.

Jeśli jesteś cudzoziemcem - weź ze sobą kartę pobytu;
- oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia.
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny:
Uwaga!
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2018, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2018 lub po tym roku.

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego , innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

- jeżeli ktoś z członków twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą;
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem  placówki pocztowej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • za pomocą systemu teleinformatycznego na stronach ZUS i banków krajowych

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

- przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"

- dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek możesz złożyć w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład, jeśli dziecko urodzi się 1 lutego, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego kolejnego roku.

Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat - wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

Becikowe wynosi 1000 zł jednorazowo.

Termin wypłaty zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty.

Świadczenia płatne w terminach miesięcznych.

Wybierz dogodną formę otrzymania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku
 • czek elektroniczny, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości  świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. 

Inne informacje

Jeśli mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz również przyznaje pomoc finansową podobną do becikowego.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Jaremba
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-06 09:55 - Aktualizacja treści (Aktualizacja)